TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2021  Sayı: 35  Alan: Çalışma Ekonomisi

Vedat YALÇINKAYA, Necmiye Tülin İRGE
ÇALIŞANLARIN SOSYAL ZEKALARININ İÇ GİRİŞİMCİLİĞE ETKİSİ: BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ
 
İşletmelerin iş dünyasındaki gelişme ve değişimlere uyum sürecinde çalışanların iç girişimcilik performansları önemli bir yer tutmaktadır. Girişimsel düşünce sonucunda oluşan yeni stratejik yön, yenilikçi beceri ve kapasite elde etme kabiliyetini artırmaya veya kuvvetlendirmeye odaklanır. Bu kazanımı elde edebilen örgütler ise, rakiplerinden bir adım daha önde olma şansını yakalayabilirler. Yapılan araştırmalarda, girişimciliğin başarılı olabilmesi için girişimci olmak isteyen kişilerde, risk alma, özgüven, kararlılık, iletişim becerisi, liderlik, vizyoner olma gibi özelliklerin yanı sıra sosyal zekanın da yüksek olması gerektiği vurgulanmaktadır. Sosyal zeka, bireyin kendisinin ve başkalarının hislerini tanıma, kendisini motive etme, içindeki ve ilişkilerindeki duyguları iyi yönetme yetisini ifade etmektedir. Bu özellik, iç girişimcilik yeteneklerine olumlu şekilde yönlendirici çarpan etkisi sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, çalışanların sosyal zeka düzeylerinin iç girişimcilikleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırma evrenini araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten bir kamu kurumunun 850 çalışanı oluşturmaktadır. Gelişigüzel örnekleme yöntemi ile belirlenen örneklem sayısı 285 kişi olup, yapılan korelasyon analizi sonucunda, sosyal zeka ve iç girişimcilik %20.4 pozitif yönde istatistik anlamlı ilişkili bulunmuştur. Regresyon analizi sonucunda ise, sosyal zeka algısı 1 br. arttığında iç girişimcilik davranışı algısı 0.297 br. artış gösterecektir. Böylece, sosyal zekanın iç girişimciliği olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Zeka, İç Girişimcilik, Korelasyon Analizi, Regresyon Analizi


THE EFFECT OF EMPLOYEES 'SOCIAL INTELLIGENCE ON INTERNAL ENTREPRENEURSHIP: A CASE OF A PUBLIC INSTITUTION
 
Internal entrepreneurship performances of employees play an important role in the adaptation process of businesses in the business world. The new strategic direction created as a result of entrepreneurial thinking focuses on increasing or strengthening the ability to acquire innovative skills and capacity. Organizations that can achieve this gain can get the chance to be one step ahead of their competitors. Studies have emphasized that in order for the entrepreneurship to be successful, people who want to become an entrepreneur should have the ability of taking risks, self-confidence, firmness, communication skills, leadership and vision, they should also have high social intelligence. Social intelligence refers to the ability of an individual to recognize his own and others' feelings, to motivate himself, and to manage the emotions in his/her relationships well. This feature provides a positive guiding multiplier effect on internal entrepreneurship abilities. The aim of this study is to reveal the effect of social intelligence levels of employees on their internal entrepreneurship. The research consists of 850 employees of a public institution that carries out research and development activities. The number of samples determined by the Haphazard sampling method is 285 people, and as a result of the correlation analysis, social intelligence and internal entrepreneurship were found to be statistically significant in positive way with 20.4%. As a result of the regression analysis, when the social intelligence perception increases with 1 unit, the perception of internal entrepreneurship behavior will increase 0.297 unit. Thus, it was concluded that social intelligence affects internal entrepreneurship positively.

Keywords: Social Intelligence, Internal Entrepreneurship, Correlation Analysis, Regression Analysis


Detay

İÇERİK