TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2021 Say: 35 Alan: alma Ekonomisi

Vedat YALINKAYA, Necmiye Tlin RGE
ALIANLARIN SOSYAL ZEKALARININ GRMCLE ETKS: BR KAMU KURUMU RNE
 
letmelerin i dnyasndaki gelime ve deiimlere uyum srecinde alanlarn i giriimcilik performanslar nemli bir yer tutmaktadr. Giriimsel dnce sonucunda oluan yeni stratejik yn, yeniliki beceri ve kapasite elde etme kabiliyetini artrmaya veya kuvvetlendirmeye odaklanr. Bu kazanm elde edebilen rgtler ise, rakiplerinden bir adm daha nde olma ansn yakalayabilirler. Yaplan aratrmalarda, giriimciliin baarl olabilmesi iin giriimci olmak isteyen kiilerde, risk alma, zgven, kararllk, iletiim becerisi, liderlik, vizyoner olma gibi zelliklerin yan sra sosyal zekann da yksek olmas gerektii vurgulanmaktadr. Sosyal zeka, bireyin kendisinin ve bakalarnn hislerini tanma, kendisini motive etme, iindeki ve ilikilerindeki duygular iyi ynetme yetisini ifade etmektedir. Bu zellik, i giriimcilik yeteneklerine olumlu ekilde ynlendirici arpan etkisi salamaktadr. Bu almann amac, alanlarn sosyal zeka dzeylerinin i giriimcilikleri zerindeki etkisini ortaya koymaktr. Aratrma evrenini aratrma ve gelitirme faaliyetleri yrten bir kamu kurumunun 850 alan oluturmaktadr. Geliigzel rnekleme yntemi ile belirlenen rneklem says 285 kii olup, yaplan korelasyon analizi sonucunda, sosyal zeka ve i giriimcilik %20.4 pozitif ynde istatistik anlaml ilikili bulunmutur. Regresyon analizi sonucunda ise, sosyal zeka algs 1 br. arttnda i giriimcilik davran algs 0.297 br. art gsterecektir. Bylece, sosyal zekann i giriimcilii olumlu ynde etkiledii sonucuna ulalmtr.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Zeka, Giriimcilik, Korelasyon Analizi, Regresyon Analizi


THE EFFECT OF EMPLOYEES 'SOCIAL INTELLIGENCE ON INTERNAL ENTREPRENEURSHIP: A CASE OF A PUBLIC INSTITUTION
 
Internal entrepreneurship performances of employees play an important role in the adaptation process of businesses in the business world. The new strategic direction created as a result of entrepreneurial thinking focuses on increasing or strengthening the ability to acquire innovative skills and capacity. Organizations that can achieve this gain can get the chance to be one step ahead of their competitors. Studies have emphasized that in order for the entrepreneurship to be successful, people who want to become an entrepreneur should have the ability of taking risks, self-confidence, firmness, communication skills, leadership and vision, they should also have high social intelligence. Social intelligence refers to the ability of an individual to recognize his own and others' feelings, to motivate himself, and to manage the emotions in his/her relationships well. This feature provides a positive guiding multiplier effect on internal entrepreneurship abilities. The aim of this study is to reveal the effect of social intelligence levels of employees on their internal entrepreneurship. The research consists of 850 employees of a public institution that carries out research and development activities. The number of samples determined by the Haphazard sampling method is 285 people, and as a result of the correlation analysis, social intelligence and internal entrepreneurship were found to be statistically significant in positive way with 20.4%. As a result of the regression analysis, when the social intelligence perception increases with 1 unit, the perception of internal entrepreneurship behavior will increase 0.297 unit. Thus, it was concluded that social intelligence affects internal entrepreneurship positively.

Keywords: Social Intelligence, Internal Entrepreneurship, Correlation Analysis, Regression Analysis


Detay

�ÇER�K