TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2021  Sayı: 34  Alan: Psikoloji

Fadime YAŞAR, Şule DARICAN
PSİKOLOJİK SERMAYE VE POLİTİK YETİNİN İŞ YAŞAM DENGESİNE ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMET SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
 
Günümüz şartlarında işletmelerin verimliliğini artırmak ve büyüyen rekabete karşın devamlılığını sağlamak için gerek duyulan üretim girdilerinden insan faktörünün önemi giderek artmaktadır. İşletme bünyesinde yer alan çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerinin yanında psikolojik sermaye; özyeterlilik, umut, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık boyutları işletmelere insan gücünden maksimum fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Diğer yandan politik yeti sosyal beceriklilik, kişiler arası etki, network yeteneği ve içtenlik boyutları ile örgüt üyelerine örgüt amaçları çerçevesinde bütünleşmeyi, olumlu örgüt iklimi oluşturmayı, yüksek performans ile çevresine ilham kaynağı olurken işletme sürekliliğini sağlamada önlemler almayı öngörmektedir. Son zamanlarda önemi artarak devam eden iş-yaşam dengesi, iş-aile ve aile-iş çatışması boyutlarıyla incelenmektedir. Yoğun iş yaşamının bireylere yüklediği roller ile iş dışındaki yaşamında ahengi yakalamakta zorlanan bireyler için işletmeler insan kaynakları plan ve programları kapsamında çalışma şartlarını iyileştirici yönde düzenlemeler yapmaktadır. Ataerkil Türk kültürünün kadın ve erkeğe yüklediği ailevi roller nedeni ile veya bireylerin aile ve sosyal rollerinde etkin kararlar alamaması nedeni ile aile-iş çatışması yaşayabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, psikolojik sermaye ve politik yetinin iş yaşam dengesi üzerine etkisini araştırmak olarak belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde hizmet sektörünün lokomotifi olan başta eğitim ve lojistik olmak üzere perakende, bankacılık ve bilişim teknoloji çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda psikolojik sermaye ve politik yetinin iş-yaşam dengesini pozitif ve anlamlı etkilediği görülmüştür. Araştırma kapsamında bulunan bir diğer önemli sonuç ise, psikolojik sermayenin politik yetiye göre iş-yaşam dengesi üzerinde daha etkili çıkmasıdır. Tüm bu değişkenlerden oluşan en uyumlu yapısal eşitlik modeli yapılan yol analizi ile tespit edilerek işletmelere önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pozitif Psikolojik Sermaye, Psikolojik Sermaye, Politik Yeti, İş Yaşam Dengesi, İş-Aile Çatışması


DETERMINING THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND POLITICAL SKILL ON WORK-LIFE BALANCE BY USING STRUCTURAL EQUATION METHOD: A STUDY IN SERVICE SECTOR
 
The importance of human factor, one of the production inputs which is needed to increase the productivity of companies and to ensure their continuity despite the growing competition in today’s conditions, is gradually increasing. In addition to knowledge, skills and experiences of the employees within the company, psychological capital; self-efficacy, hope, optimism and psychological resilience dimensions aim to provide maximum benefit from labour force for the companies. On the other hand, with its dimensions of political skill, social astuteness, interpersonal influence, networking ability and apparent sincerity, it foresees integration of organization members within the framework of organizational purposes, creating positive organizational climate, taking effective measures to ensure continuity of the company, while inspiring the environment with high performance. Work-life balance, of which importance has been gradually increasing, is examined with its dimensions of work-family and family-work conflict. The companies make regulations to improve working conditions within the scope of human resources plans and programs, for the individuals who have difficulty in achieving the balance between their roles that busy work life imposes on them and the life outside the work. Because of the family roles that patriarchal Turkish culture attributes to women and men and because individuals cannot make effective decisions within their family and social roles, they may have family-work conflict. The aim of this study has been determined to search the impact of psychological capital and political skill on work life balance. The universe of the study consists of employees who work in Istanbul province, service sector; education and logistics sectors being in the first place, also in retail, banking and informatics sector. As a result of the study, it has been observed that psychological capital and political skill have positive and significant impact on work-life balance. Another important result within the scope of the study is that psychological capital has more impact on work-life balance, compared to political skill. The most compatible structural equation model consisting of all these variables has been determined via path analysis and suggestions have been made to companies.

Keywords: Positive Psychological Capital, Psychological Capital, Political Skill, Work Life Balance, Work-Family Conflict


Detay

İÇERİK