TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2021  Sayı: 34  Alan: Coğrafya

Fırat BOLAT, Özgün KOŞANER
TÜRKÇEDE DENİZCİLİKLE İLGİLİ KAVRAMSAL EĞRETİLEMELER
 
Kavramsal eğretileme zihnimizde yer alan kavramsal dizgemizdeki farklı kavramsal alanlar arasında eşleşme sağlayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Eğretileme günlük hayata, yalnızca dile değil düşünceye ve eyleme de nüfuz etmiştir ve kavramsal dizgemizin temelde eğretilemeli bir doğası vardır. Diğer bir deyişle eğretileme dış dünyayı kavramsallaştırmada kullandığımız en temel süreçtir. Ancak eğretilemenin yalnızca bireylerin dünyayı nasıl kavramlaştırdığını değil, toplumların da düşünce yapılarını gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Türkçede denizcilikle ilgili dilsel eğretilemeleri belirlemek, bu dilsel eğretilemelerden yola çıkarak bir kavramsal eğretilemeye ulaşılıp ulaşılamayacağını sorgulamaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkçe sözlükten derlenen ve ayıklanan denizcilik terimleri Türkçe Ulusal Derleminde sorgulanarak bir veritabanı oluşturulmuş ve bu veritabanı MIP-VU yordamıyla çözümlenerek denizcilikle ilgili dilsel eğretilemeler elde edilmiştir. Bu dilsel eğretilemelerden kavramsal eğretilemelere ulaşılmış ve son olarak bu kavramsal eğretilemeler ortak birkaç kavramsal eğretileme altında toplanmıştır. Çalışmamızın bulgularından elde ettiğimiz en belirgin kavramsal eğretileme DUYGULAR/DÜŞÜNCELER/KURUMLAR GEMİDİR kavramsal eğterilemesi olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğretileme, Kavramsal eğretileme, Bilişsel dilbilim, Denizcilik terimleri, Eğretileme belirleme yordamı


MARITIME-RELATED CONCEPTUAL METAPHORS IN TURKISH
 
Conceptual metaphor is defined as a process that maps different conceptual fields in the conceptual system in our minds. Metaphor has permeated the Daily life, not only to language but to thought and action, and our conceptual system is fundamentally a metaphorical one. Put it differently, metaphor is the most basic process we use to conceptualise the world. However, it can be argued that metaphor explains not only how individuals conceptualise the world but how societies think. In this context, this study aims at determining the linguistic metaphors related to maritime, and to investigate, setting forth from these linguistic metaphors, whether it is possible to postulate conceptual metaphors. To this aim, the maritime terms, gathered from the Turkish Dictionary were searched in the Turkish National Corpus, and a database was established. This database was analysed using MIP-VU, and maritime-related linguistic metaphors were obtained. Conceptual metaphors were determined using these linguistic metaphors and later these conceptual metaphors were combined under common ones. The most prominent conceptual metaphor we obtained from our findings is EMOTIONS/IDEAS/INSTITUTIONS ARE VESSELS conceptual metaphor.

Keywords: Metaphor, Conceptual metaphor, Cognitive linguistics, Maritime terms, Metaphor identification procedure


Detay

İÇERİK