TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2018 Say: 21 Alan: Trk Dili ve Edebiyat

lyas KAYAOKAY
YABANCILARA TRKE RETMNDE DVAN RNDEN FAYDALANMAK: ARTHUR LUMLEY DAVDSN A GRAMMAR OF THE TURKISH LANGUAGE RNE
 
21 yl gibi ksa bir mr yaam olan ngiliz oryantalist Arthur Lumley Davids (1811-1832)in 1832de ngilizlere Trke retmek gayesiyle, II. Mahmuda ithafen yazd A Grammar Of The Turkish Language adl kitab sradan bir gramer kitab olmaktan tedir. Trkoloji asndan nemli bilgileri de ihtiva eden bu eser, yabanclara Trke retmek maksadyla yazlan dier tm kitaplardan farkl bir zellie sahiptir. Bir giri, gramer, kelimeler, diyaloglar ve ekler olmak zere toplam drt blmden mteekkil bu kitapta, dvn airlerinin eserlerinden oka istifade edildii grlmektedir. Yabanclara Trke retmek amacyla bir oryantalistin hazrlad gramer kitabnda dvn iiri materyallerinin kullanlm olmas, bize gre zerinde durulmas gereken kayda deer bir konudur. Davids, kitabnda zellikle gramer konularn izah ettii blmde, kelime seviyesinde ilgili grameri gsterdikten sonra, o gramer yapsn ihtiva eden manzum rnekler de sunmutur. Ekler blmne de Bk ve Meshden okuma paralarn kaydederek bu sahada bir ilki gerekletirmitir. Bu almada, Davidsin Arap harfleriyle verdii rnek manzumeler zerinde durulmu ve bu materyallerden hareketle sonu bahsinde baz karm ve tekliflerde bulunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Arthur Lumley Davids, Trk Dili, Yabanclara Trke retimi, Divan, Hmyn-nme.


TO BENEFIT FROM DIWAN POETRY IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: A GRAMMAR OF THE TURKISH LANGUAGE EXAMPLE OF ARTHUR LUMLEY DAVIDS
 
British orientalist who lived a short life of 21 years Arthur Lumley Davids (1811-1832) in 1832 to teach Turkish to English II. Mahmoud dedicated to A Grammar Of The Turkish Language has written the book. This book is more than just an ordinary grammar book. This book, which contains important information in terms of Turcology, has a different feature than all other books written in order to teach Turkish to foreigners. An introduction, grammar, vocabulary, dialogues and adds in this book consists of four sections, namely, a lot of materials from diwan poetry seems to be benefiting. In a grammar book prepared by an orientalist be used to teach Turkish to foreigners materials of diwan poetry is an issue we need to focus on by. Davids, in his book, particularly grammatical issues in the section, word grammar at the level of the relevant grammar, then contains the grammatical structure contained in the verse. He made a first in this field by recording the reading pieces from Bk and Mesh to the appendices of the book. In this study, the sample poems of Davids are given by Arabic letters. Based on these materials, some conclusions have been made in the outcome bidding.

Keywords: Arthur Lumley Davids, Turkish Language, Teaching Turkish to Foreigners, Diwan, Hmaun-nameh


Detay

�ÇER�K