TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2018  Volume:   19  Area:   Sociolaogy

Handan Akyiğit
URBAN AND URBAN CULTURE IN ISLAM COUNTRIES
 
Human race hare passed to settled life with the effects of social, economical, military etc… factors in historical period and with the development of these centres of population,cities have formed. So far, many different definitions have been made, many theories have been suggested and different aspects have been put for ward upon city and city culture. But, many of these have mostly dealt with one or so meelements making up city or they have analyzed from definite perspectives. But, among the best and most comprehensive studies upon city, Weber’s study can be seen. Generally depates about city and depates upon Islam city among theories is known to have started with Max Weber’s trade in Europe,his cast leand wall, his bazaar, his court, houry particulars oveeringly and mornly poletical and economical elemensterm “West City”. This debate, which began with Weber, has gained a different dimension through the work of many researchers working on the history of the Middle East, such as Lapidus. In this article, theoretical explanations of the theoretical explanations of the theoretical explanations on the Islamic city and the theoretical explanations that Weber put forward reveal that researchers working on the history of Islam in many Middle Eastern countries like Lapidus have compared. As a result, it is analyzed that there is an Islamic city formation other than Western city formation, which Weber defended, and how the development of Islamic cultural city-specific structures.

Keywords: Urban, Middle East (Islam) Urban, West urban, Urbanization


İSLAM ÜLKELERİNDE ŞEHİR VE ŞEHİR KÜLTÜRÜ
 
İnsanoğlu, tarihi süreç içerisinde sosyal, ekonomik, askerî vb. birtakım faktörlerin saikiyle yerleşik hayata geçmiş ve bu yerleşim merkezlerinin gelişmesiyle de şehirler doğmuştur. Şehir ve şehir kültürü üzerine günümüze kadar birçok farklı tanımlar yapılmış, teoriler ortaya atılmış, değişik bakış açıları ortaya konulmuştur. Ama bunların çoğu, çoğu zaman şehri meydana getiren bir veya birkaç unsuru ele almışlardır veya belli açılardan incelemişlerdir. Fakat şehir üzerine en iyi ve kapsamlı çalışmalar arasında Weber ’in çalışmaları olduğu görülmektedir. Genel olarak şehir konusunda ki tartışmalar ve teoriler arasında ise İslam şehri üzerindeki tartışmaları, Max Weber’in Avrupa’da ticareti, kale ve surları, pazarı, belirli bir özerkliğe sahip olan mahkemesi ve kısmi bir özerklikle sınırlanan siyasal yapısı ile temelde politik ve ekonomik unsurların ortaya çıkardığı “Batı kenti” tanımlaması ile başladığı bilinmektedir. Weber ile başlayan bu tartışma günümüzde Lapidus gibi Ortadoğu tarihi üzerine çalışmalar yapan birçok araştırmacının yapmış olduğu çalışmalarıyla farklı bir boyut kazanmıştır. Bu makalede ise Lapidus gibi birçok Ortadoğu İslam tarihi üzerinde çalışmalar yapan araştırmacıların İslam şehri üzerine teorik açıklamaları tarihsel incelemeleri ile Weber ’in ortaya koymuş olduğu teorik açıklamaları karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda Weber’in savunmuş olduğu Batı şehri oluşumu dışında bir İslam şehri oluşumunun var olduğu ve İslam kültürüne özgü şehir yapılaşmalarının nasıl geliştiği analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şehir, Ortadoğu (İslam) Kenti, Batı Kenti, Kentlilik.


Detail

CONTENT