TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2018  Volume:   19  Area:   Sociolaogy

Alper Yalçın, Sevda Yalçın, Kubilay Aras
Evaluation of Rural Tourism Potential for Sustainable Local Development of Kağızman District
 
The main objective in sustainable local development is to transfer the existing resources to the future by raising the standard of living of the whole ecological system, especially the living human being in the region. In this direction, it is important to develop the regional dynamics as a whole in the economic, ecological, social, political, cultural, physical and governance areas by activating them. One of the potentials in the region is the rural tourism opportunities. In the process of going from localt o global, determining the rural tourism potential and making the tourism possibilities available have the great importance for the sustainable development of the region. This is a study of the history of the Kağızman district, which has been home to tens of thousands of years of historical and cultural traces, dating from the prehistoric period to the end of history, and which has the potential to become a center of attraction its rural tourism possibilities will be handled in all aspects in the name of sustainable local development and the feasibility of tourism activities in terms of domestic and foreign tourists will be tried to be evaluated with in the framework of proper suggestions.

Keywords: Kağızman district, Rural tourism, Sustainable local development.


Kağızman İlçesinin Sürdürülebilir Yerel Kalkınması İçin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
 
Sürdürülebilir yerel kalkınmada temel amaç; o yöredeki yaşayan insan öğesi başta olmak üzere bütün ekolojik sistemin yaşam standardını yükselterek mevcut kaynakları geleceğe aktarabilmektir. Bu doğrultuda yöresel dinamiklerin harekete geçirilerek ekonomik, ekolojik, sosyal, siyasal, kültürel, fiziki ve yönetişim alanlarında bir bütün olarak gelişiminin sağlanması önem kazanmaktadır. Yereldeki potansiyellerden biri de kırsal turizm olanaklarıdır. Yerelden küreselleşmeye giden süreçte kırsal turizm potansiyelinin belirlenerek turizm imkânlarının kullanılabilir hale getirilmesi yörenin sürdürülebilir kalkınması için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada tarih ve kültür izlerinin on bin yıl ve daha öncesine uzanan, tarih öncesi dönemden tarih sonrası döneme onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış ve dolayısıyla bir cazibe merkezi olma potansiyeli taşıyan Kağızman ilçesinin kırsal turizm imkânları sürdürülebilir yerel kalkınması adına bütün yönleriyle ele alınarak yerli ve yabancı turistler açısından turizm faaliyetlerinin yapılabilirliği -uygun öneriler kapsamında- değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kağızman ilçesi, Kırsal turizm, Sürdürülebilir yerel kalkınma


Detail

CONTENT