TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 10  Alan: Spor Bilimleri

Mustafa KAYA, Kürşad GÜLBEYAZ
SİVAS VE TOKAT YÖRELERİNDE OYNANAN HALAYLARDAN MARO/MERO OYUNUNUN KARŞILAŞTIRMALI HAREKET ANALİZİ
 
Bu çalışmada Sivas ve Tokat yörelerinde oynanan “Maro/Mero” halaylarının, oyun yapılarının karşılaştırmalı analizi amaçlanmıştır. Araştırmada literatür taraması ile gözlem ve röportaj yöntemleri kullanılmıştır. Bu bağlamda yörelerdeki halk oyunları uzmanları ile görüşmeler yapılmıştır. Sivas ve Tokat yörelerinde oynanan bu oyunun ritim kalıbı açısından aynı olmasına karşın müzik ve hareket cümleleri açısından farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Oyunda hareket, üslup ve tavır yönünden benzerlikler ve farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca nota yazımlarında görülen müzikal ve motif yapıları bakımından önemli bir benzerlik bulunmamakla birlikte iki oyunda aynı makamdadır. Sonuç olarak, iki yörede oynanan bu halayın melodi ve hareket açısından pek çok benzerliklerinin yanı sıra, müzik ve hareket cümleleri açısından yöreler arasında bazı farklılıkların olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Oyunları, Türk Folkloru, Halay, Sivas, Tokat


COMPARATIVE MOVE ANALYSIS OF MARO/MERO ANATOLIAN FOLK DANCED IN SIVAS AND TOKAT REGIONS
 
In this study, it was aimed to comparatively analyse the dance structure of Maro/ Mero, Anatolian folk dance, danced in Tokat and Sivas regions. In the research, literature review, observation and interview methods were used. In this respect, the experts of folk dances in the regions were interviewed. Although this dance is the same in terms of rhythm pattern, it has been concluded that there are some differences in the music and movement. Some movement, style and attitude differences and similarities have been found in the dance. Besides, there are not any significant similarities in terms of musical and motifs in the writing of notes. These two dances are also in the same maqam. In conclusion, it could be said that there are a lot of similarities of this Anatolian folk dance which is danced in two regions in terms of tune and movement. There are also some differences between two regions in terms of music and movement.

Keywords: Turkish Folk Dances, Turkish Folklore, Halay, Sivas, Tokat


Detay

İÇERİK