TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 10  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Selçuk BALI, Gülten EKİZ
KUTADGU BİLİG’DE İŞLETMECİLİK, MUHASEBE-KAYIT DÜZENİ ve TİCARİ HAYAT ile İLGİLİ İFADELER, İFADELERİN BULUNDUĞU BEYİTLER ve BEYİTLERDEN BAZI ÖRNEKLER - I
 
Kutadgu Bilig, Türk dili ve edebiyatı açısından önemli bir eserdir. Gerek yazıldığı dönemde gerekse yazıldığı dönemden günümüze kadar varlığını devam ettirdiği her dönemde önemini korumuş ve insanlara yol gösterici bir eser olmuştur. Eserin içeriği incelendiğinde sadece Türk dili ve edebiyatı ile sınırlı kalınmadığı dilden edebiyata, edebiyattan tarihe, tarihten ekonomiye, ekonomiden ticarete, ticaretten muhasebeye kadar birçok konu hakkında bilgiler içerdiği görülmektedir. Çalışmamızda da Kutadgu Bilig’de yer alan işletmecilik, muhasebe- kayıt düzeni ve ticari hayat ile ilgili ifadeler tespit edilerek ifadelerin günümüz Türkçesi ile karşılıkları verilmeye çalışılmış ve ifadelerin yer aldığı beyitlerden örnek sunularak ifadeler açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, İşletmecilik, Muhasebe-Kayıt Düzeni, Ticari Hayat


“EXPRESSIONS”, “COUPLETS THAT CONTAINS EXPRESSIONS” and “SOME EXAMPLES FROM COUPLETS” in KUTADGU BILIG REGARDING BUSINESS ADMINISTRATION, ACCOUNTING-RECORDING SYSTEM, COMMERCIAL LIFE and GOODS - I
 
the Kutadgu Bilig, which has always been a guiding work and has always maintained its importance from the period it was written to today and during the period it continues its existence, is an important work in terms of Turkish language and literature. When examining the content of the Kutadgu Bilig is not just limited to thick Turkish language and literature, the work has variety of information in the areas from language to literature, from literature to history, from history to economy, from economy to trade, from trade to accounting and many more. In our study will be focused on expressions regarding business administration, accounting-recording system, commercial life and goods in Kutadgu Bilig, then these expressions will be given in contemporary Turkish. And after, where statements that have attempted to explain the statements presented examples of couplets.

Keywords: Kutadgu Bilig, Business Administration, Accounting-Recording System, Commercial Life


Detay

İÇERİK