TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 10  Alan: Kamu Yönetimi

selçuk ipek, serkan ışık, alper bilgili
6360 SAYILI KANUNUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ YAPILARINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
Bilindiği üzere 6360 sayılı Kanun ile birlikte, Türkiye’de yerel yönetim sistemi idari yapılanmada, mali kaynakların dağıtımında, siyasal coğrafyada, yerel hizmetlerin sunumunda ve son olarak imar ve planlama düzeni gibi alanlarda köklü değişimlere sahne olmuştur. Bu kapsamda, 6360 sayılı Kanun ile birlikte Türkiye’de büyükşehir belediye sayısı 30’a çıkarılmış ve bu alanlarda il özel idareleri kaldırılmış, köyler ve beldeler mahalleye dönüştürülmüştür. 30 büyükşehir belediyesinde il özel idareleri kaldırılmış, 1592 belediye ve 16.082 köy mahalleye dönüştürülmüş ve 27 yeni ilçe kurulmuştur. Sözü edilen kanun ile birlikte, il özel idarelerinin %36’sı, belediyelerin %53’ü, köylerin ise %47’si kaldırılmıştır. Bunların yanında Kanunla, büyükşehir belediyelerinin mali yapılarına etki eden düzenlemeler de yapılmıştır.6360 sayılı Kanunun getirdiği en önemli mali düzenleme yerel yönetimlerin paylarının yeniden düzenlenmesi ve doğal olarak bölüşüm ilişkilerinde yapılan temel bazı değişikliklerden oluşmaktadır. Buna göre Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatı Toplamından büyükşehir belediyeleri dışındakilere verilen pay % 2,85 ten %1,5’e ve il özel idarelerinin payı da % 1, 15 ten % 0,5’e düşürülmektedir. Ancak 5779 sayılı Kanun gereği genel bütçe vergi gelirleri toplamından büyükşehir belediyelerine verilen pay, %2,5’ten %4,5’e yükseltilmekte; yine bu kanuna göre büyükşehir belediye sınırları içinden toplanan genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamından büyükşehir belediyelerine ayrılan pay da %5’ten %6’ya çıkarılmaktadır. Bunların dışında il ve ilçe merkezi arasında uzaklığı fazla olan illerde hizmet maliyetine ulaşım maliyeti de eklenecektir. Bunun yanında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük nüfuslu kentlerde de hizmet maliyetine kalabalıklaşma/yoğunlaşma maliyetinin de eklenmesiyle hizmet maliyetinin artacağı söylenebilir. Ayrıca, yeni büyükşehirlerde vergi tabanı da farklılaşmaktadır; yeni kanun ile büyükşehir belediyeleri daha az vergi alarak daha fazla hizmet götürmek durumunda oldukları geniş kırsal alanlarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Diğer yandan kırsal alanda yaşayan vatandaş için yeni vergi yükleri ortaya çıkacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: 3030 Sayılı Kanun, 6360 Sayılı Kanun, Büyükşehir Belediyesi, Mali Yapıdaki Değişim, Bütçe Payları, Yerel Yönetimler


6360 METROPOLITAN MUNICIPALITIES LAW NUMBERED FINANCIAL STRUCTURES OCCUR on the CHANGES BROUGHT
 
With known that in 6360 numbered law, the local government system in Turkey administrative structure, the distribution of financial resources, the political geography, the provision of local services and in areas such as recent as zoning and planning layout has undergone radical changes. In this context, Law No. 6360 in Turkey with the number increased to 30 metropolitan municipalities and special provincial administrations removed in these areas, villages and towns are transformed into a neighborhood. The 30 metropolitan municipalities and special provincial administrations Act abolished, converted in 1592 and 16.082 rural municipal districts and 27 new districts were established. With the mentioned law, 36 percent of the special provincial administration, 53 percent of the municipalities have been removed 47 percent of the villages. Our work will be mentioned changes brought to the financial structure of the laws of the metropolitan municipalities.The most important financial regulations imposed by law in this context consists of base realignment and some changes to the natural distribution of the share of local government relations. Accordingly, the total tax revenues from the General Budget to those outside the metropolitan municipalities skin 2.85% share to 1.5% and 1% share of the special provincial administration, 15 skin is reduced to 0.5%. However, Law No. 5779 general budget tax revenues should be given to metropolitan municipalities share of the total is raised to 4.5% from 2.5%; Again according to this law metropolitan municipality boundaries are removed from the general budget tax revenues collected through collection 5% to 6% in the total amount allocated to metropolitan municipalities. Apart from these, between provincial and district centers, in addition to more than offset the cost of provincial services in transportation costs will be added. Besides Istanbul, Izmir, Ankara populous city in the cost of services such as the crowding / concentration can be said that it will increase costs with the addition of service costs. In addition, the differences in the tax base in the new metropolitan; metropolitan municipalities receive less tax with the new law, they are confronted with large rural areas where they are required to take more services. On the other hand it is also expected that there will be a new tax burden for citizens living in rural areas.

Keywords: Law No. 3030, Law No. 6360, the Metropolitan Municipality, Changes in Financial Structure, Budget Shares, Local Authorities


Detay

İÇERİK