TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 11  Alan: Kamu Yönetimi

Murat Delice, Zakir Gül
Polislik Eğitiminin Öğrencilerinin Meslek Etiği Algılarına Etkilerinin Deneysel Bir Araştırmayla İncelenmesi
 
Polislere tanınan yetkilerin doğru kullanılmaması veya suiistimal edilmesi vatandaşın özgürlüklerini kullanmasını etkileyeceği gibi hayat kalitelerini de olumsuz etkileyebilir. Polislerin meslek etiği ilkelerine uyuyor olmaları onların görevlerini ideal standartlarda yapmalarının da teminatıdır. Mesleki etik ilkelere uyulmasını sağlamanın önemli şartlarından birisi ise polislerin etik konusunda eğitilmeleridir. Bu eğitimlerin ilk basamağı ise polis eğitim kurumlarıdır. Son yıllarda polis eğitim kurumlarında etik eğitimlerine ağırlık verilmiş ve bu okullardan mezun olan herkesin etik eğitimi almış olması sağlanmıştır. Ancak, buralardaki öğrencilerin polis meslek etiği konusunda ne düşündükleri, bu eğitimlerin onlarda nasıl bir algıya neden olduğu ölçülmemiştir. Bu araştırmada Türk Polis Teşkilatı için önemli bir insan kaynağı olan Polis Meslek Yüksek Okullarında (PMYO) okuyan öğrencilerin meslek etiği algıları farklı boyutlarda incelenmiş ve PMYO eğitiminin ve burada yaşanan sosyalleşme sürecinin meslek etiği algısını nasıl farklılaştırdığı deneysel bir araştırma dizaynı içerisinde analiz edilmiştir. Veriler anket yöntemiyle öntest, sontest ve kontrol grupları için üç aşamada Anadolu’da bir PMYO’daiki yıl içerisinde toplanmıştır. Anketlerle elde edilen veriler SPSS 17.0 programında betimsel istatistikler, Pearson Product Moment Korelasyon ve MANOVA testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanınbulguları PMYO’da geçen iki yıl içerisinde yaşanan eğitim ve sosyalleşme sürecinin daha ciddi veya daha az ciddi görülen etik dışı davranışlar hakkında öğrencilerin algılarını değiştirmediğini, benzer olarak daha sık veya nadiren yaşanan etik dışı davranışlar hakkında da öğrencilerin algılarını değiştirmediğini göstermiştir. Ancak PMYO’daki iki yıllık süreçten sonra öğrenciler, bireysel hakların ihlali türündeki davranışlar hariç polislerin etik dışı davranışlarını işliyor olmalarını daha az düzeyde ciddi olarak görmeye başlamışlardır. Bir sene önceki 2. sınıf öğrencilerin de benzer düzeyde algıya sahip olmaları bu azalmanın PMYO’da iki yıllık süreçten kaynaklandığı öngörüsünü güçlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etik, polis eğitimi, polis adayı, polis okulu, Türkiye


An Experimental Research Study on the Development of Police Vocational School Students’ Ethical Perceptions
 
Inappropriate use of legal authority, even misuse of them, will affect the use of citizens’ rights and their life quality adversely. Therefore, behaving according to the values of professional ethics is one way of assuring the implementation of police job in terms of the ideal standards. One of the ways to make the police comply with the professional values is having them educated on ethics. The very first phase on this objective is the training institutions. In recent years, more emphasis has been given to ethics training at schools in Turkey, and hence, all the police cadets are given the ethics training. However, the assessment of students’ perceptions on the ethics training has not been studied so far. In that regard, this empirical study examines from different dimensions the perceptions of the students at a police vocational school (PVS), which is a vital institution for human sources for the Turkish National Police. Furthermore, by using an experimental research design, it explores how the education and socialization processes affect the perceptions of police’ professional ethics. The data were collected through surveys done in three stages of pretest, posttest, and control groups, during a two-year-period, at a PVS. The collected data were analyzed using descriptive statistics, Pearson Product Moment Correlation and MANOVA tests in the SPSS 17.0. The findings showed that the education and socialization processes during the two years, have not changed the perceptions of the students about the seriousness of unethical behaviors. Similarly, it is found that the education and socialization processes during the two years have not influenced the police cadets’ perceptions on how frequently unethical behaviors occur in the organization, either. However, after the two-year-process, the students started to perceive the unethical behaviors less serious, except for the behaviors of violations of individual rights. Having similar results from the previous year’s second graders can be explained as, this decrease may be due to the process of two years at the PVS.

Keywords: Ethics, Police Training, Police Cadets, Police Vocational School, Turkey


Detay

İÇERİK