TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 9  Alan: Tarih

Camila Hasanova
Mil-Qarabag bolgesinin ilk tunc dovru senetkarligi
 
E.ə. IV minilliyin sonu III minilliyin ortalarına qədər Azərbaycan ərazisində erkən tunc dövrü mövcud olmuşdur. Arxeoloji abidələrdə bu dövrü Kür-Araz mədəniyyəti adlandırırlar. Bu dövrdə insanlar iqtisadiyyat üçün yararlı olan yerlərdə yaşamağa üstünlük verirdilər. Artıq e.ə. III minillikdən başlayaraq toxa əkinçiliyi xış əkinçiliyi ilə əvəz edilməyə başlandı. Bu dövrdə baş verən iqtisadi dəyişiliklər ictimai-siyasi hadisələr, mədəni proseslər arxeoloji abidələrdə və bu abidələrdən əldə olunan maddi-mədəniyyət nümunələrində daha aydın şəkildə izlənir. Mil-Qarabağn ilk tunc dövrü əhalisinin həyat və məişətində inkişaf etməkdə olan sənətkarlıq sahələridə önəmli yer tutmuşdur. Buraya dulusçuluq, bəsit metallurgiya və metal işləmə, daş işləmə, sümük işləmə, bəsit toxuculuq, dəri aşılaması sahələr aid olmuşdur.

Anahtar Kelimeler: Mil-Qarabag, senetkarliq, keramika, toxuculuq, metallurgiya


The Early Bronze Age art in Mil-Karabakh
 
From IV millennium BC till the middle of III millennium BC Early Bronze Age existed territory of ancient Azerbaijan. This period was called the “ Kur-Araz” archeological culture according to archeology monuments. The people preferred to live in the areas that were fitted economy during this period. Starting from III millennium BC hoe agriculture was replaced by the wooden plough agriculture. The economic changes, social and political events, cultural processes that took place in this period followed by the archeology monuments and which had gotten from the monuments. Developing mastery fields took an important part in the daily round of people in an early bronze age of Mil-Karabakh. Basic metallurgy, metal working, stone working, pottery are included on this field.

Keywords: Mil-Karabakh, art, ceramic, weaving, metallurgy


Detay

İÇERİK