TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 9  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Pelin Dimdik Emeksiz
KADINLAR DÜNYASI EKSENİNDE TÜRK-OSMANLI TOPLUMUNDA KADININ KONUMU
 
İnsanlık tarihi boyunca toplumsal hayatın en önemli meselelerinden birini oluşturan kadın konusu geçerliliğini günümüzde de sürdürmektedir. Çünkü sosyal bir çevrede yaşayan insan, karşı cinsi ile devamlı olarak etkileşim içerisindedir. Bu ilişkiler toplumu şekillendiren kültürel normlar meydana getirir. Şüphesiz her toplumun değer sistemi ve ilişki biçimleri birbirinden farklıdır. Ancak insan toplulukları arasında dış kültürlerle etkileşim, sosyal olaylar ve ekonomik faktörlere bağlı olarak zamanla ilişkiler bazında benzer değişimler de yaşanmaktadır. Bu yönüyle evrensel bir problem olarak karşımıza çıkan kadın olgusu pek çok bilim dalı için araştırma konusu olmuş, köklü ve karmaşık bir meseledir. Burada bizi ilgilendiren nokta konunun Türk-Osmanlı toplumunda nasıl bir gelişim seyri izlediğidir. Geleneksel ataerkil sistemin öncelikli hedefi hâkimiyetin erkeklerin tekelinde olduğu bir dünya yaratmaktır. Bunun için kadın daima baskı altına alınarak güç odaklarının güdümünde hareket etmesi sağlanmış, böylelikle mevcut geleneksel yapının sürekliliği temin edilmiştir. Her iki cinsin rol ve davranışlarının kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığı bu düzen içerisinde iradesi elinden alınmış olan kadın her zaman ikinci plandadır. Erkeklerin boşanma, birden fazla kadınla evlenme, evlilik dışı ilişki kurma gibi daha pek çok konuda serbest hareket edebildiği bir toplumda kadının hak ve özgürlükleri adaletsiz bir biçimde sınırlandırılmıştır. Bu sorun Kadınlar Dünyası’nda çarpıcı bir biçimde dile getirilir. Bu makalede Kadınlar Dünyası çerçevesinde Türk-Osmanlı toplumunda kadın meselesinin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk-Osmanlı, Kadın, Kadınlar Dünyası, Gelenek, Modernizm


THE STATUE OF WOMAN TURKISH-OTTOMAN SOCIETY BASED ON THE KADINLAR DÜNYASI
 
The matter of the woman that is one of the most important issue of the social life throughout the human's history remain actual today. Because the human living in the social environment interacts with the opposite sex constantly. These relations are organized by cultural norms that shape society. Surely each society's value system and relationship patterns are different from each other. However, interaction with foreign cultures among communities experiences similar changes in relationships depending on social events and economic factors over time. The case of man-woman relationships that is an universal problem in this aspect has been the subject for the many disciplines and it has been long and complicated affair. The point is that the issues that concern us track how a development in the course of Turkish-Ottoman society. The primary goal of the traditional patriarchal system is to create a world where man dominance maintains. The women's movement is always under pressure by power, so the continuity of existing traditional structures is provided. The role and behavior of both sexes who were in the hands of this scheme captured the will of women and the women are always in the second. Men can move freely in many fields such divorcing, marriage more than one women and relationships outside of marriage and they limit women's rights and freedoms in a form of unfair. This problem is handled strikingly in Kadınlar Dünyası. This article is a general assessment on the problem of man-woman relations in Turkish-Ottoman society based within the framework of Kadınlar Dünyası.

Keywords: Turkish-Ottoman, Woman, Kadınlar Dünyası, Tradition, Modernism.


Detay

İÇERİK