TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 8  Alan: İktisat

Esra Yüksel Acı, Funda H. Sezgin
İNSANİ GELİŞME VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
 
İnsani gelişme, kişi başına düşen gelir artışının ötesinde uzun ve sağlıklı bir yaşamı, bilgiye erişimi, insana yakışır bir hayat standardını, demokrasinin güvence altına alınmasını kapsayan çok boyutlu bir kavramdır. Gelişmenin insani boyutu 1990’lı yıllarla birlikte Birleşmiş Milletler’ in gündemine girmiş, ilk defa Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’ nin 1993 yılı Raporu’nda İnsani Gelişme İndeksi’nden bahsedilmiştir. Bu çalışma, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, insani gelişmenin ana aktörlerinden biri olarak kabul etmekte; ekonomik ve sosyal sürdürülebilir gelişme sürecinde kadının katılımının zorunluluğunu vurgulayan bir anlayışa dayanmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, insani gelişme indeksi ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği indeksi arasındaki ilişkilerin panel regresyon analizi yardımıyla belirlenmesidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik iki farklı panel oluşturularak 2010-2014 yılları için analiz gerçekleştirilmiş, her iki ülke grubu için istatistik anlamlı ilişkiler elde edilmiş ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, İnsani Yoksulluk, İnsani Gelişme, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Panel Regresyon Analizi


AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
 
Human development is a multidimensional concept including a long and healthy life beyond an increase in income per capita access to information, a decent standard of living, and guaranteed democracy. The human dimension of the development entered the agenda of The United Nations within the 1990s, and the Human Development Index was mentioned for the first time in 1993 Report of the United Nations Development Program (UNDP). This study accepts social gender inequality as one of the major actors of human development; and is based on the approach which emphasizes the necessity of women’s participation in the economic and social sustainable development process. Within this context, the aim of the study is the identification of the relationships between human development index and social gender inequality index by means of panel regression analysis. The analysis was performed for the years between 2010-2014 setting two different panels for developed and developing countries, relations of statistical significance for both country groups were obtained and interpreted.

Keywords: Poverty, Human Poverty, Human Development, Social Gender Inequality, Panel Regression Analysis


Detay

İÇERİK