TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 10  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Mehmet ÖZCAN
ASİMETRİK TAYLOR PARA KURALI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmada iktisat literatüründe önemli bir yer tutan klasik Taylor Para Kuralı (TPK) asimetrik olarak Eşik Regresyon Modelleri çerçevesinde modellenmiş ve incelenmiştir. Buna göre çalışmada, TPK modeli yüksek enflasyon – düşük enflasyon ve yüksek çıktı açığı – düşük çıktı açığı olarak rejimlere ayrılmış ve böylece kısa vadeli faiz oranları ile enflasyon ve çıktı açığı arasındaki ilişkilerin farklı rejimlerde nasıl şekillendiği incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen asimetrik TPK modeli tahmini Türkiye ekonomisi verileri için incelenen doğrusal model tahminlerine göre daha iyi sonuçlar sunmuştur. Bulgular, kısa vadeli faiz oranlarının yüksek enflasyon ve düşük çıktı açığı rejimlerinde enflasyonda meydana gelen değişimlere daha duyarlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon rejimini tecrübe ederken çıktı açığının kısa vadeli faiz oranları üzerindeki etkisi en yüksek seviyeye çıkmaktadır. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası günümüzde faiz ile ekonomiye müdahale etmiyorsa da TPK seçeneği yüksek enflasyon ve / veya çıktı açığı rejimleri tecrübe edilirken dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Taylor Para Kuralı, Eşik Regresyon Modeli, Enflasyon, Kısa Vadeli Faiz Oranları


ASYMMETRIC TAYLOR MONETARY RULE: THE CASE of TURKEY
 
In this study, Taylor Monetary Rule (TMR), that has a significant place in economics literature, is analyzed and modeled in the framework of Threshold Regression Models. The TMR Model is studied under regimes of high inflation – low inflation / high output gap – low output gap and thus the ways in which relations occur between short term rates of interest, and inflation and output gap is analyzed. The Asymmetric TMR Model projection obtained from the analysis has yielded more accurate results than the linear model projections that were applied to Turkey's economic data. The findings have shown that short term interest rates are more sensitive to the inflation change during high inflation and low output gap regimes. Moreover while Turkey's economy is experiencing high inflation regimes, the effect of output gap on short term interest rates is maximized.

Keywords: Taylor Monetary Rule, Threshold Regression Model, Inflation, Short Term Interest Rates


Detay

İÇERİK