TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 8  Alan: İktisat

Okşan Kibritci Artar
Gelişmekte olan Ülkelerin İktisadi Büyümesinde Sosyal ve Politik Değişkenlerin Rolü: Bir Panel Veri Analizi
 
Tüm ekonomilerin öncelikli amacı olan iktisadi büyümenin sağlanması ve sürekli kılınması konusunda geleneksel büyüme teorileri iktisadi büyümenin belirleyicileri olarak daha çok fiziki sermaye, beşeri sermaye, teknolojik gelişme, nüfus artışı gibi unsurları ele almışlardır. Oysaki, bir ülkenin ekonomik performansını ekonomik faktörlerle birlikte ekonomik olmayan sosyo-politik faktörler de etkilemektedir. Bu faktörler; hukukun üstünlüğü, bürokrasinin işleyişi, yolsuzlukla mücadele, politik istikrar, demokratikleşme ve sivil toplum kuruluşlarının gelişimi gibi birçok konuyu kapsamaktadır. Sosyo-politik faktörlerin iyileşmesi, uzun dönemde belirsizliği ortadan kaldırarak, kurumsal kalitenin yükselmesini, mülkiyet haklarının garanti altına alınmasını ve işlem maliyetlerinin minimizasyonu sağlamaktadır. Belirtilen bu olumlu yönler yatırımların artmasını ve büyümeyi destekleyen bir ortamın oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Çalışmanın amacı; büyüme değişkeni ile sosyo-politik değişkenler olan politik istikrar endeksi, yolsuzluk algı endeksi, insani gelişme endeksi, ekonomik özgürlük endeksi, küresel rekabet endeksi, küresel inovasyon endeksi ve çok boyutlu yoksulluk endeksi arasındaki ilişkinin panel regresyon analizi yardımıyla ortaya konulması ve yorumlanmasını sağlamaktır. Gelişmekte olan 15 ülke için 2010-2014 yıllarını kapsayan analizde yolsuzluk algı endeksi dışında tüm bağımsız değişkenlerin büyüme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İktisadi büyüme, panel regresyon analizi, gelişmekte olan ülkeler, sosyo-politik değişkenler


The Role of Social and Political Variables in Economic Growth of Developing Countries: A Panel Data Analysis
 
The traditional growth theories which are primary objectives of all economies to obtain and sustain economic growth, mostly deal with factors such as real capital, labor price, technological development, population growth in order to suggest the determining elements of economic growth. However, not only economical but also non-economic, socio-political factors affect the economical performance of a country. These factors cover several issues such as supremacy of the law, operation of bureucracy, fight against corruption, political stability, democratization and development of non-governmental organizations. The advancement of socio-cultural factors will lead to the rise of institutional quality, assurance of property rights and minimization of transaction costs by clearing away uncertainties in the long-term. The positive factors mentioned above contribute to growth supporting atmosphere and rise in investments. The main aim of this study is to bring up and interprete through panel regression analysis, the relationship between growth parameter and the political index, the corruption perception index, the human development index, the economic freedom index, global competitiveness index, global innovation index and multidimensional poverty index. Apart from the corruption perception index between 2010-2014 for 15 developing countries, all the independent variables had statistically significant effects on growth.

Keywords: Economic growth, panel regression analysis, developning countries, socio-political variables.


Detay

İÇERİK