TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 8  Alan: Halk Bilimi

Harun AKÇAM, Nagihan ÇETİN
FIKRALAR MASAL TÜRÜ SINIFLANDIRMASINDA ELE ALINABİLİR Mİ?
 
Halk anlatılarının türlerinin belirlenerek tasnif edilmesi, araştırıcıların sıklıkla üzerinde durduğu bir konudur. Bağlam merkezli kuramların etkisiyle bir türü belirlerken işlev, şekil, yapı, içerik, icra ile dil ve üslup özelliklerine dikkat edilmesi gerektiği yapılmış olan çalışmalarda vurgulanmaktadır. Fakat pek çok çalışmada, bu çalışmanın konusunu oluşturan fıkra ve masal türleri belirlenirken, bu özellikler dikkate alınmayarak, Aarne-Thompson ve Eberhard-Boratav tasniflerine uygun olarak fıkra, masalın bir alt türü şeklinde değerlendirilmiştir. Bu çalışmada “fıkralar masal türü içerisinde değerlendirilebilir mi?” sorusuna, yapı temelli olarak hacim ile dil ve üslup özellikleri açısından yanıt aranmaya çalışılacaktır. Çalışmada formeller, iki türün farklarını belirgin olarak göstermeleri sebebiyle ayrı bir başlık olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: masal, fıkra, formel, sınıflandırma, tür


HOW CAN ANECDOTES BE CLASSIFIED IN THE FORM OF FOLKTALES?
 
In this subject that researchers are concerned on the matters which the types of folktales are identified. With the influence of context centered theories while a type is identified function, formation, structure, content with implements features of language and discourse are emphasized on the studies which were done before. But in many studies which form this study and type of anecdotes and folktales are identified by taking into no consideration these features and the anecdote is evalveted with the subtype of folk tale which is suitable for Eberhard-Boratav and Aarne-Thompson’s classificiatons. Can the anecdotes be evalvated in context of folktale based on structure in the point of volume and features of language and discourse are going to be tried to have ansver in this study. In this study with the result of showing difference of two types obuiously, these formal expressions have been examined as a seperate title.

Keywords: folktale, anecdote, formal expression, classificiaton, genre


Detay

İÇERİK