TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 8  Alan: Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Feyzullah UYGUR
ÇİN DİLİNE GİREN YABANCI KÖKENLİ KELİMELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
Çin farklı dönemlerde çeşitli toplumlar ile münasebet kurarken, Çin dili de tarihî gelişimi içinde bir çok dilden kelimeler aldı. Çin ve Han Sülalesi dönemlerinde başta Hun ülkesi olmak üzere, Çin kaynaklarında Batı Diyarları olarak ifade edilen coğrafyalarda konuşulan dillerden Çin diline yabancı kökenli kelimeler girmeye başladı. Tang Sülalesi döneminde ise Çin dili Türkçeden kelimeler aldı. Çin’de Budizm’in yayılmasıyla birlikte IV-XII. yüzyıllar arasında Çin diline çok sayıda Sanskritçe kelimeler girdi. Bu, Çin dilinin gelişimi ve oluşumu açısından oldukça önemli bir tarihî hadise idi. Moğollar ve daha sonra Mançuların hâkim oldukları dönemlerde Çin dilinde, Moğol ve Mançu dillerinin izlerini görmek mümkündür. Ming Sülalesi döneminde Çin diline giren yabancı kökenli kelimler bilim ve teknoloji terimleri ile sınırlı kalırken; Mançu İmparatorluğu için bir dönüm noktası olan Afyon Savaşı’nın ardından, Batı dillerinden giren askerî, siyasî, ticarî terimler, ekonomi, felsefe, hukuk, fen ve edebiyat terimleri Çin dilinde kendi yerlerini buldu. 1919 yılında vuku bulan 4 Mayıs Harekâtı’ndan sonra, en çok İngilizce ve Japonca kökenli kelimeler başta olmak üzere, Çin diline giren yabancı kökenli kelimelerin sayısı daha önce hiç görülmemiş bir oranda artış gösterdi. Böylece Çin dili artık modern çağına girmiş oldu. Bu makalede çeşitli tarihî dönemlerde Çin diline giren yabancı kökenli kelimelerden örnekler verilerek, Çincenin hangi usuller vasıtasıyla ve ne şekilde kelimeler aldığı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Transliterasyon, semantik çeviri, yarı transliterasyon yarı semantik çeviri, semantik morfem, jiexingci, Çin dili


AN EVALUATION ABOUT THE WORDS BORROWED FROM FOREIGN LANGUAGES IN CHINESE LANGUAGE
 
While founding relations with various societies, Chinese language borrowed many words from different languages in its historical development. Foreign words from the languages spoken in geographies called ‘West Regions’ in Chinese sources began to enter in Chinese language in Qin and Han dynasty, primarily in Hun country. Chinese language borrowed words from Turkish language in Tang Dynasty. With the spread of Buddhism in China, many Sanskrit words entered in Chinese language between IV-XII. Centuries. This was a quite remarkable and historical issue in the development and formation process of Chinese language. In the terms when Mongolians and Manchurians began to reign, it is possible to trace the remarks from Mongolian and Manchurian languages in Chinese. While, foreign words entering in Chinese language in Ming Dynasty were restricted to science and technology; after Opium War which was a turning point for Manchurian Empire, words from western languages related to military, politics, trade terms, economy, philosophy, law, science and literature entered in Chinese language. A high increase in the rate of the numbers of the words borrowed from foreign languages, especially words from English and Japanese, recorded preceding the May Fourth Movement happening in 1919. Therefore, Chinese language entered in its modern era. In this article, how and in what ways Chinese Language borrowed words from different Languages are studied by examining the words entering in Chinese Language in different eras in history.

Keywords: Transliteration, Semantic Translation, semi-transliteration semi-semantic translation, semantic morpheme, jiexingci, Chinese Language


Detay

İÇERİK