TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 8  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Canan GÜNEŞ, Zerife YILDIRIM, Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ, Özge SAYGIN
Türkiye’de Evli Kadının Çalışma Saati Üzerine Tobit Model Uygulaması
 
Ekonomik kalkınmanın en önemli koşulu üretim faktörlerinin olabildiğince yüksek düzeyde ve verimlilikte kullanılmasıdır. Ancak, bu faktörlerin başında gelen işgücünün kullanımında dünyanın bütün ülkelerinde cinsiyet açısından kadınların aleyhine dengesiz bir dağılım söz konusudur. Kadınların işgücüne katılma ve çalışma saatleri kararı toplumsal faktörlerin yanı sıra aile yapısı ve ev içi etkinliklerine bağlı olarak değişmektedir. Çalışmanın amacı işgücüne dahil evli kadının çalışma saatlerini etkileyen faktörler ve istihdamdaki evli kadınların fazla mesai yapmalarında etkili olan etmenlerin ekonometrik yöntemlerle incelenmesidir. 2009 yılında TUİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı İşgücü Anketi ham verileri kullanılarak gerçekleştirilen uygulamada 27,731 işgücüne dahil evli kadın ile çalışılmıştır. Analiz aşamasında bağımlı değişkenin sınırlı olduğu durumda kullanılan Tobit Model ve Kesikli Model ile tahminler yapılmış, her iki model sonuçları karşılaştırmalı olarak sunulmuş ve politika önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: çalışma saati, evli kadın, fazla mesai, işgücü, Kesikli model, Tobit model


Tobit Model Analysis of Married Women's Working Hours in Turkey
 
The most important factor for the economic development is to utilize factors of productions efficiently. However, there is inequal distribution against women in terms of labor force participation in all of the countries. Women's labor force participation and working hours choice depend on social factors, structure of the family and in house activities. Aim of this study is to analyze the determinants of working hours and working overtime of the married women in the labor force using econometric methods. 2009 TURKSTAT's Household Labor Survey is used and studied with 27,731 married women in the labor force. During emprical analysis, Tobit Model and Truncated Model, which are used for limited dependent variable, are utilized. Emprical results of the both models are reported comperatively and policy implications are suggested.

Keywords: working time, married women, overtime, labor force, Truncated model, Tobit model


Detay

İÇERİK