TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 8  Alan: Turizm

Şimal AYMANKUY, Özge GÜDÜ DEMİRBULAT,Yusuf AYMANKUY
POTANSİYEL YERLİ TURİSTLERİN KONAKLAMA İŞLETMELERİ TERCİHİNDE KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN ETKİSİ
 
Günümüzde yoğun rekabet ortamının yaşandığı turizm sektöründe, konaklama işletmelerinin bu pazardan daha fazla pay almaları ve maksimum kar elde etmeleri, turistlerin istek ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmalarına ve bu istek ve ihtiyaçları giderecek ve daha fazla talep yaratacak ürün ve hizmetleri üreterek sunmalarına bağlıdır. Günümüzün bilinçli ve duyarlı tüketicileri için bir ürün ya da hizmetin bir diğerine tercih edilmesi noktasında ürünün/hizmetin fiyatı ve kalitesi yanında satın alınan ürün veya hizmeti üreten işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ilgili çalışmaları da önem arz etmektedir. Tüketiciler, satın alma karar süreçlerinde artık sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılan ve bu yönde çalışmalar yapan işletmelerin ürünlerini önemser ve tercih eder hale gelmişlerdir. Günümüzde ürün ya da hizmetlerinde kalite ve fiyat farklılıkları ile birbirlerine üstünlük sağlayamayan işletmeler, bu farklılaşma yarışında topluma sağladıkları artı değerler ile ön plana çıkmaya çabalamaktadırlar. İşletmeler, her geçen gün daha seçici ve bilgi sahibi olan tüketicilere, sosyal sorumluluk faaliyetleri gibi farklı yöntemlerle dokunmaya çabalayarak, müşteri sadakati oluşturmanın mücadelesini vermektedirler. Bu durumdan yola çıkarak; bu çalışmada potansiyel yerli turistlerin konaklama işletmesi tercihlerinde, konaklama işletmelerinin sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik çalışmalarının, tercih edilmelerinde etkili olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada potansiyel yerli turistlerin kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarını değerlendirmek amacıyla Carroll’un (1991) Dört Boyutlu Sosyal Sorumluluk Modeli temel alınarak geliştirilmiş anket formundan yararlanılmıştır. Söz konusu anket potansiyel yerli turist kapsamında değerlendirmeye alınan 291 kişiye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, potansiyel yerli turistlerin konaklama işletmeleri tercihlerinde sırasıyla; “Yasal Sosyal Sorumluluk”, “Ekonomik Sosyal Sorumluluk”, “Sağduyulu ve Gönüllü Sosyal Sorumluluk” ve “Ahlaki Sosyal Sorumluluk” boyutlarında sınıflandırılan sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan konaklama işletmeleri yönüne tercihlerini yönlendirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca potansiyel yerli turistlerin eğitim ve gelir düzeyleri yükseldikçe, tatilleri için sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan konaklama işletmelerini tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk; Konaklama İşletmeleri; Turist Tercihi; Yerli Turist; Kurumsal Sosyal Sorumluluk


EFFECT OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES OF THE ENTERPRISES IN ACCOMMODATION ENTERPRISE PREFERENCES OF POTENTIAL DOMESTIC TOURISTS
 
In the tourism sector today, where intensive competition environment is faced, if accommodation enterprises want to get more share from this market and want to maximize their profitability, they need to make studies in order to determine the requests and requirements of tourists and to present more product and services in order to fulfill these requests and requirements. For today’s conscious and sensitive consumer, social responsibility activities of the enterprise which is providing the purchased product or service is important for selecting a product as well as its price and quality. Consumers started to pay attention and prefer the products of the enterprises which participate in social responsibility activities in their purchasing decision process. Today the enterprises which could not provide superiority against other enterprises in terms of price and quality try to become prominent with the positive values they provide to the community. Enterprises try to touch the consumers, who are becoming more selective and well informed day by day, by different methods such as social responsibility activities in order to create customer loyalty. From this point of view, the aim of this study is to determine whether social responsibility activities of the enterprises are effective in accommodation enterprise preferences of potential domestic tourists or not. In the research, in order to evaluate the corporate social responsibility perceptions of the potential domestic tourists the survey developed by taking the four dimension social responsibility model of Carroll (1991) as a basis, was used. This survey was applied to 291 people who were evaluated under the scope of potential domestic tourist. At the end of the research, it was determined that potential domestic tourists direct their preferences towards the accommodation enterprises which act respectively in “legal social responsibility”, “economical social responsibility”, “prodent and voluntary social responsibility” and “moral social responsibility” dimensions. Besides it was also concluded that the domestic tourists tend to prefer accommodation enterprises performing social responsibility activities as their education and income levels increase.

Keywords: Social Responsibility; Accommodation Enterprises; Tourist Preference; Domestic Tourist; Corporate Social Responsibility


Detay

İÇERİK