TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 10  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Halit DURSUNOĞLU
ADLANDIRMA, TERİMLER VE SINIFLANDIRMA AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÜNSÜZLERE BİR BAKIŞ
 
Etkili bir öğretimde, önemli konulardan biri de “öğretilenlerde birlik” sağlanmasıdır. Öğretilenlerde birlik ise, her şeyden önce ortak adlandırma, kavram ve terimlerle mümkündür. Hemen her alanda olduğu gibi Türkiye Türkçesinde de en önemli sorunlardan biri /aslında bir zenginlik olarak da değerlendirilebilir/ adlandırma, terim ve sınıflandırma farklılıkları konusudur. Bu çalışmada, Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi konularından “ünsüzler” ile ilgili, bazı alan eserleri ve ders kitaplarında kullanılan adlandırma, terimler ve yapılan sınıflandırmalar konu edilmiştir. Ünsüzler konusunda, birçok kitapta, verilen bilgilerde bir birliktelik sağlandığı görülse de adlandırma, terimler ve sınıflandırmada epeyce farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar da öğrenenler açısından öğrenme zorluğu oluşturmaktadır. Dil bilgisi öğretiminde öğrenmeyi kolaylaştırma ve öğrenmede bir birliktelik sağlama adına böyle bir çalışmanın bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sunacağı kanaatiyle böyle bir araştırma kaleme alındı. Ünsüz terimi, ünsüzlerin adlandırılma biçimleri, adlandırmalara göre yapılan sınıflandırmalar, ünsüzlerle ilgili kullanılan terimler, ünsüz grupları ve ünsüz tabloları esas alınarak kaynak eserler arasında karşılaştırmalar yapılarak birliktelik sağlanan durumlar ve ayrılık oluşturan durumlar tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda da çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Yaygın olarak kullanılan bazı dil bilgisi kitapları ile lisans düzeyinde hazırlanmış ders kitaplarından 33’ü esas alınarak yapılan bu çalışmada, konu ile ilgili, kullanılan adlandırma, terimler ve yapılan sınıflandırmalar ele alınarak eserler arasındaki benzerlik ve farklılıklar dikkatlere sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi, Ses Bilgisi, Ünsüzler, Terimler


NAMING, TERMS AND CLASSIFICATION IN TERMS OF TURKEY TURKISH CONSONANT WITH AT A GLANCE
 
Effective teaching, one of the important issues \"teach those troops\" is provided. Taught those unions, common naming before everything is possible with the concepts and terms. Just as in every area of Turkey is one of the most important problems in the Turkish /actually be considered as a wealth/ naming, terms and classification are subject differences. In this study, Turkey Turkish Phonetics subject of “consonants \" about naming used in some of the works and textbooks, terms and classifications have been made the subject In consonants, in many books, naming even though the information is provided in a partnership, there are quite a few differences in terminology and classification. In consonants, in many books, naming even though it is a combination of the information provided, there are quite a few differences in terminology and classification. These differences pose a challenge in terms of learning learners. Facilitate learning in language teaching and working on behalf of such a conviction that will provide a combination of learning to contribute to the work done in this area were such a research item. Consonant term, the naming of consonants formats, the classification made by calling justification, terms used regarding consonant, consonant groups and consonant table status provided togetherness making comparisons between the basis of source materials and separation creates situations have been identified. This determination was carried out in accordance with a variety of assessments. With some grammar books are widely used in prepared at the undergraduate level 33 of the textbook principles in this study based, relevant, used in naming and and terms used in made with classification tried to present to the attention of differences and similarities between the works by considering the classification.

Keywords: Turkey Turkish, Phonetics, Consonants, Terms


Detay

İÇERİK