TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 8  Alan: İktisat

Suna Özyüksel, Ünal H. Özden, Özlem Deniz Başar
ÜLKELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN TEMİZ BÜYÜMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Sanayi Devrimi ile birlikte doğal kaynakların geri dönüşü mümkün olmayan bir şekilde tüketilmeye başlanması ve 2. Dünya Savaşı sonrasındaki hızlı büyümenin çevre üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, kalkınma ile çevre arasındaki o güne kadar görülen ters yönlü ilişkiyi açıkca göstermiştir. Günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın başarılmasının karşısındaki en öncelikli sorun, iklim değişikliğidir. Aşırı iklim olayları, sosyo-ekonomik faktörleri doğrudan etkilemekte, işgücünün verimliliğini, üretimi, GSYH’yı ve sürdürülebilir kalkınmayı olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkelerin ekonomik faaliyette bulunurken iklim olaylarının gerçekleşmesinde en önemli faktörlerden olan sera salınımı açısından görece toplam etkinliklerinin ölçülerek analiz edilmesidir. Çalışmada ilk olarak, sistemlerin etkinliklerinin ölçülmesinde kullanılan yöntemlerden biri olan Veri Zarflama Analizi’nde (VZA) kullanılan kavramlar açıklanmış ikinci olarak VZA’da kullanılan CCR modelleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir. Son olarak da en büyük ekonomiye sahip 50 ülkenin ekonomik faaliyette bulunurken sera gazı salınımı açısından ne kadar etkin oldukları girdi yönelimli CCR modelleri kullanılarak hesaplanıp incelenip sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Veri Zarflama Analizi, Ekonomik Sistem, Sera Gazı Salınımı, Sürdürülebilir Kalkınma


COMPARISON OF CLEAN GROWTH OF COUNTRIES IN TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 
The irreversible type of consumption of the natural resources after Industrial Revolution and the rapid growth after World War 2 have had negative effects on environment; and the counter-relation between development and environment was clearly revealed. Today, one of the most primary problems that prevent the success of sustainable development is the climate change. Excessive climate events directly affect the socio-economic factors; and they have a negative impact on the productivity of labor force, GDP and sustainable development. The aim of this study is to measure and analyze the relative total activities in terms of greenhouse gas emission during the countries' economic activities; which is one of the most important factors for the realization of climate events. This study begins by explaining the concepts used in one of the methods used in measuring the efficiency of countries, data enveloping analysis (DEA); then detailed information is provided about the CCR models used in DEA. Finally, the efficiency of top 50 economies in the world in terms of greenhouse gas emissions are ranked by using input oriented CCR models.

Keywords: climate change; data enveloping analysis; economic system; greenhouse gas emission; sustainable development.


Detay

İÇERİK