TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 9  Alan: Sosyoloji

Durmuş Ali ARSLAN
ÇOK PARTİLİ DÖNEM TÜRK SİYASİ HAYATINDA KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİ: ÇOK PARTİLİ DÖNEM KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK PROFİLLERİ
 
Toplumsal yapı içindeki pozisyonları, kontrol ettikleri kaynaklar ve sahip oldukları güç bakımından, iktidar hiyerarşisinin en üst katmanlarını oluşturan elitler, birey ve toplum açısından son derece büyük bir öneme haizdirler. Siyasi elitler ise, toplumun siyasi yapısı içinde, en etkin elit gruplarından birini oluştururlar. Milletvekilleri, siyasi elitlerin en temel unsurlarından biridir. Kocaeli milletvekilleri de, öteki 81 ili temsil eden milletvekilleri gibi, Türk siyasi elitlerinin en önemli parçalarından birini oluştururlar. Bu araştırmanın amacı Kocaeli milletvekillerini, tarih süreci içinde sosyolojik olarak incelemektir. Bu amaç doğrultusunda örneklem grubu olarak, Türk siyasi elitlerinin oluşturduğu araştırma evreninden, 1950-2015 yılları arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmış Kocaeli milletvekilleri seçildi. “Konumsal Analiz Tekniği” kullanılarak, TBMM’nin kurumsal kayıtları ve yayınları, özellikle de meclis albümleri incelenerek, çok partili dönemde Kocaeli milletvekilliği yapmış siyasi elitlerin toplumsal özgeçmişleri temelinde bir veri seti oluşturuldu. Bu veri seti SPSS kullanılarak analiz edildi. Oluşturulan veri setinden hareketle öncelikli olarak yaş, cinsiyet, eğitim, mesleksel özgeçmiş, aile yapısı gibi toplumsal ve demografik faktörlerden hareketle, çok partili dönem Kocaeli milletvekillerinin sosyolojik profilleri analiz edildi. Buna ilaveten, çok partili dönem Türk siyasi elitleri içinde Kocaeli milletvekillerinin yeri incelenerek, Türkiye’nin genel siyasi yapısı içinde Kocaeli’nin önemi üzerinde durulacak.

Anahtar Kelimeler: Kocaeli, Kocaeli Milletvekilleri, Çok Partili Dönemde Kocaeli Milletvekilleri, Elit, Siyasi Elit.


The Multi-Party Period Kocaeli MP’s in the History of the Turkish Parliament: Sociological Profiles of Kocaeli MP’s
 
Elites occupy the highest positions within the society. They control resources which have crucial importance for individuals and the society. There are several elite groups in the society. Political elites comprise one of the most important elite group the political structure of the society. MP’s are one of the most fundamental elements of the political elite. Kocaeli deputies, like the other representatives of the 81 provinces, are an integral part of the Turkish political elite. It was aimed to examine the sociological profiles of the Kocaeli deputies. A historical perspective used for the study. Turkish political elites who served in the Turkish Grand National Assembly since the beginning of the Turkish multi party period up to date (1946-2015) accepted as research universe. Then, Kocaeli MPs were selected as the sample group from the universe. Almost all parliaments in selected period having been examined according to particular characteristics, assembly by assembly and period by period. Documentary and historical research techniques were used to collect the data. An original data set was produced for analysis from the official publications and records and publications of the Turkish Grand National Assembly. The data set was analysed by using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Sociological and demographic background peculiarities (gender, age, educational level, types of education, occupation, marital status, number of election, family size) were used to realise the aims. Briefly, it was aimed to drive the sociological portrait of the Kocaeli MPs by using these variables.

Keywords: Kocaeli, Kocaeli MP’s, Kocaeli MP’s in Multi Party Period, Elite, Political Elite


Detay

İÇERİK