TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 8  Alan: Sosyoloji

Handan Akyiğit
Etnik Toplumsal Ağların İş Gücü Piyasasına Geçişlerdeki Etkisi: Suriyeli Mülteciler Örneği
 
Bu makalede Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin işgücü piyasasına eklemlenme mekanizmalarına odaklanılarak iktisadi ve toplumsal açıdan içinde bulundukları belirsizlik ortamında hayatlarını nasıl idame ettiklerini incelenmektedir. Çalışmada temel olarak Suriyeli mültecilerin Türk toplumuna ve işgücü piyasasına dâhil olma süreçlerini anlamak için kavramsal bir katkıda bulunarak sosyal sermayenin olumlu/olumsuz etkilerinin ve içeriklerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle Suriyeli mültecilerin işgücü piyasasına eklemlenme sürecinin imkan ve kısıtlıkları tartışmaya sunulacaktır. Çalışmada öncelikli olarak kurumsal açıklamalara bağlı olarak göçmenlerin bulundukları ülkelere dahil olma süreçlerindeki etnik toplumsal ağların ve yapısal etkenlerin olumlu yönlerine dikkat çekilecektir. Daha sonra etnik toplumsal ağların işgücü piyasasına eklemlenme sürecindeki olumsuz etkileri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Etnik Toplumsal Ağ, Göçmen, Sosyal sermaye, Suriyeli Mülteciler.


Ethnic Social Networks and Status Transitions in the Labor Market: The Case of Syrian Refugees
 
In this study, it will be focused on the mechanism of Syrian refugees in Turkey getting into the labor market and how they cope with the difficulties of life in an economic uncertainty both socially and economically will also be analyzed, In order to comprehend the process of Syrian refugees how to be included in Turkish society and labor market, positive / negative effects of social capital and contents are aimed to be analyzed in the study. Thus opportunities and constraints of the process of Syrian refugees getting into the labor market will be discussed. In this study, the positive aspects of ethnic social networks and structural factors in the process of immigrants being included in the host country will be firstly pointed out depending on corporate disclosures. Then the negative effects of ethnic social networks on the process of getting into the labor market will be discussed.

Keywords: Ethnic Social Network, Immigrant, Social Capital, Syrian Refugees.


Detay

İÇERİK