TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 9  Alan: Kamu Yönetimi

PINAR AKARÇAY
İSVEǒTE 1980 SONRASI NEO-LİBERAL POLİTİKALARIN YEREL KAMU KATILIMI-KAMU YARARI İLİŞKİSİNE ETKİSİ VE FOLK PARK ÖRNEĞİ
 
Neo-liberal anlayış İsveç’te 1980 sonrası etkisini hissettirmeye başlamıştır. Bu etki en fazla yerelde kendini göstermiştir. Yerel yönetimlerin işleyişi ve kamu hizmetlerinin sunumu konusunda etkisini derinleştiren neo-liberalizmin hissedilen en derin etkisi kamu yararı ve kamu katılımı üzerine olmuştur. Kimi İsveçli yazara göre kamu hizmetlerini özel sektör ve yerel yönetimler arasında paylaştıran yerel yönetim yasası (1991) yerelde halkın katılımı ve kamu yararını baltalayan sonuçlar doğurmuştur. Yapılan bu yasayla, özele gördürülme fırsatı verilen kamu hizmetlerinin görülme şekli ve niteliği değişmiştir. Özele bırakılan kamu hizmetlerinde, işi üstlenen şirketin çıkarı kamu yararından daha önemli bir hal almıştır. Bunun pratik hayata yansıması, yerel karar alma süreçlerinde özel sektörün baskın olarak yer alabilmesi ve halkın müzakere süreçlerinde atıl kalabilmesine fırsat yaratılmış olmasıdır. Dolayısıyla özel sektörün yer aldığı müzakere süreçlerinde kararların özel sektör yararına sonuçlandığı örnekler yaşanırken, özele bırakılmayan kamu hizmetlerinde halkın katılımı ve etkisini öne alan örnekler dikkat çekmeye başlamıştır. Folk Park tam da bu noktada verilebilecek örneklerden birisidir. İsveç’te atıl hale gelmeye başlayan kamu yararı ve kamu katılımını tersten okuma fırsatı vererek neo-liberalizmin kamu katılımına ve kamu yararına etkisini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Neo-liberalizm, Kamu Yararı, Kamu Katılımı, Yerel Siyaset, Yerel Demokrasi


AFTER 1980 NEO-LIBERAL POLICIES EFFECT ON THE LOCAL PUBLIC PARTICIPATION- COMMON GOOD AND EXAMPLE OF FOLK PARK IN SWEDEN
 
After 1980 the neo-liberal understanding began to feel the effects in Sweden. This effect has shown most at the local level. Neo-liberalism that has been felt the most profound effect on public interest and public participation, deepens the impact on local governments the provision of public services and the function. According to some Swedish writer, the local government act (1991) which public services, sharing between the private sector and local governments, have produced results that undermine the public interest and public participation at the local level. By this law, to private public services has changed the nature and shape of the hand given the opportunity. Private public services that are left that holds the heat in the public interest has become more important than the interests of the company. This is a reflection on the practical life of local decision-making process of the private sector as the dominant in the negotiation process can take place and that created the opportunity for the people to remain underutilized. Therefore, the decisions of the private sector in the negotiation process that takes place in the examples worked out for the benefit of the private sector amid public participation in one area of public services that impact and not be left to private. Folk Park is one of the examples that can be given at this point. In Sweden public interest and public participation are starting to become dormant by giving them a chance to read that backwards, neo-liberalism, the impact of public participation and public interest reveals.

Keywords: Neo-liberalism, Common Good, Public Participation, Local Politics, Local Democracy


Detay

İÇERİK