TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: İktisat

Ömer AKÇAYIR
CARİ AÇIKLARIN NEDENLERİ VE FİNANSMAN KALİTESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE ANALİZİ
 
Uluslararası ekonomik faaliyetlerin çeşitliğinin ve işlem hacminin giderek arttığı 21.YY ekonomilerinin en önemli makroekonomik sorunlardan birisi hiç şüphesiz cari açıklar olmuştur. Türkiye de dünya ekonomilerinin yaklaşık üçte ikisi gibi cari açıklarla mücadele eden bir ülkedir. Cari açıkların devamlılığı ve GSYH içindeki payı ve verilen açıkların nedeni kadar önemli bir diğer kavram ise finansmanın ne derece güvenilir ve sağlam olduğu bilgisidir. Zira cari açıklar akım bir değişkendir ve sürdürülebilir olması için bir şekilde finanse edilecektir. Bu çalışmada, Türkiye’de ondört yıldır verilen cari açıkların nedenleri detaylı olarak incelenmiş, uluslararası konumu, finansmanın türleri ve kalitesi analitik olarak araştırılmıştır. Birçok farklı zaman serisinden yararlanılarak elde edilen grafiklerin yorumlanmasıyla, detaylı bir analiz yapılmıştır. Tüm değerlendirme sonuçlarına göre, Türkiye’de cari açıkların finansman kalitesi son yıllarda düşmüş ve cari açıklar ekonomik kırılganlığı artırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Finansman Kalitesi, Uluslararası Karşılaştırma, Türkiye Analizi


TURKEY ANALYSIS IN FRAMES ON CAUSES AND FINANCING QUALITY OF CURRENT ACCOUNT DEFICITS
 
One of the most important macroeconomic problem has been undoubtedly explains the current account deficits (CADs) in economies gradually increased volume of trading and the diversity of international economic transactions in 21th century. Turkey is also a country struggling with the CADs as about two thirds of the world economy. Another important concept as CADs continuity and a share of GDP and their causes is the knowledge of the deficit financing what it is highly reliable and robust. Because CADs is a flow variable and they will be financed in a way to be for sustainability. In this study, CADS which are continuing for fourteen years in Turkey has been investigated analytically the causes of CADs were examined in detail, their international status, types and quality of financing. The interpretation of a graphs obtained by utilizing different time series are made detailed analysis. According to all evaluations, the quality of financing of the CADs declined in recent years and CADs have increased the economic vulnerability in Turkey.

Keywords: Current Account Deficit, Financing Quality, International Comparison, Turkey Analysis


Detay

İÇERİK