TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Mehmet Özcan
Kantitatif Yönleri ile İktisadi Beklenti Teorileri: Türkiye ve Kazakistan Örneği
 
Bireylerin geleceğe yönelik beklentilerinin makro iktisadi analiz üzerindeki etkilerini konu alan çalışmalar, iktisat biliminde önemli bir yere sahiptir. Tecrübe edilen her iktisadi çalkantıda toplumların iktisadi beklentileri ve bu beklentileri açıklayan teoriler tekrar gündeme gelmektedir. Kantitatif analizin iktisat bilimindeki yeri ve öneminin artması ile beklenti teorilerinin oluşturulması ve toplumların iktisadi beklentilerinin ölçülebilmesi mümkün olmuştur. Bu çalışmada Uyarlanmış Beklentiler ve Rasyonel Beklentiler teorileri Cagan enflasyon modeli çerçevesinde incelenmiş; Türkiye ve Kazakistan’da enflasyon beklentilerinin para talebi üzerindeki etkisi ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Bulgular, Türkiye’de enflasyon beklentilerinin Kazakistan’a göre daha hızlı uyarlandığını göstermekte ve enflasyon ile mücadele için para arzı kontrolünün önemine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uyarlanmış Beklentiler, Rasyonel Beklentiler, Enflasyon Beklentisi, Kantitatif Analiz, Cagan Enflasyon Modeli, Para Talebi


Economical Expectation Theories with Quantitative Aspects: Case of Turkey and Kazakhstan
 
Studies on the impact of individuals’ expectations about future on macroeconomic analysis are one of the significant subjects of economics. With the experiences obtained from each economic fluctuations, the economic expectation of the societies and the theories that explain those expectations come up again. Building expectation theories and measuring economic expectations of the societies become possible with the increasing importance of quantitative analysis in Economics. In this study, Adaptive Expectation and Rational Expectation theories are examined as a part of The Cagan Inflation Model; in Turkey and Kazakhstan, the effects of inflation expectations on Money demand are analyzed according to the Econometric terms. The findings indicate that inflation expectations in Turkey are adapted faster than in Kazakhstan and the findings also point out the importance of the controlling money supply for the struggling against inflation.

Keywords: Adaptive Expectations, Rational Expectations, Expectation of Inflation, Quantitative Analysis, Cagan Inflation Model, Money Demand


Detay

İÇERİK