TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: Kamu Yönetimi

Murat Delice
İş Doyumu Ve Meslek Etiği Tutumu Üzerine Bir Araştırma: İş Doyumu İle Etik Tutum Arasında Bir İlişki Var Mı?
 
İş doyumu ve meslek etiği olguları, örgütlerin başarılarıyla yakından ilişkili iki önemli kavramdır. Türk Polis Teşkilatında yürütülen hizmetler halkın güvenliği, bireysel haklar ve hayat standardıyla yakından ilişkili olduğundan bu örgütte çalışanların iş doyum düzeyi ve onların meslek etiği kurallarına karşı geliştirdikleri tutumlar kritik bir öneme sahiptir. Bu araştırmada polislerin iş doyum düzeyi ve iş etiği tutumları incelenmiştir. İş doyum düzeyinin örgütler için pek çok olumsuz yansımalarından birisinin de çalışanların meslek etiği ilkelerine karşı olumsuz bir tutum geliştirmesi olabileceği varsayılarak bu iki olgu arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Veriler 314 polis memurundan anket yöntemiyle toplanmıştır. Analizler SPSS 17.0 programı üzerinde betimsel istatistikler, t-test, ANOVA ve korelâsyon testleri kullanılarak yapılmıştır. Bulgular, polislerin iş doyumunun orta düzeyde olduğunu, polislerin bazı etik dışı davranışları diğer bazılarına göre daha ciddi ve önemli gördüklerini, daha ciddi görülen etik dışı davranışlara daha yüksek düzeyde ceza öngördüklerini, ancak daha ciddi görülen etik dışı davranışların polis teşkilatında daha nadir yaşandığını düşündüklerini göstermiştir. Daha önemlisi, bu araştırmada polislerin etik dışı davranışları ciddi ve önemli görme düzeylerinin onların iş doyum düzeyiyle kısmen de olsa ilişkili olduğu bulunmuştur. Polislerin iş doyum davranışını ve meslek etiği tutumlarını anlamak ve bu iki olgu açısından polis teşkilatında doğru adımlar atabilmek bu bulguların yararlı olabileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Meslek Etiği, Polis, Yozlaşma


A Research study on Job Satisfaction and Attitudes Towards Ethic Codes: Is There a Relationship between Job Satisfaction and Attitudes Towards Ethic Codes?
 
Job satisfaction and codes of ethic are vital phenomenons affecting organizations’ success. Because the services presented by The Turkish National Police are related to citizens’ security, rights and life quality, police officers’ level of job satisfaction and attitudes towards codes of ethic have a critic role in the organization. Therefore, this current study investigated police officers’ level of job satisfaction and attitudes towards codes of ethic. Since it was hypothesized that one of the consequences of low level of job satisfaction might be negatives attitudes towards police codes of ethic, this study also investigated the relationship between these two phenomenons. Data were collected from 314 police officers through questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics, t-test, ANOVA and Pearson Product Moment Correlation on SPSS 17.0. Findings showed that police officers had a mid-level job satisfaction. They perceived that some of unethical behaviors are more serious than some others, and they thought these more serious unethical behaviors should be punished more severely. On the other hand, they believed these more serious unethical behaviors are seen less frequently in the organization. More importantly, findings showed that there are partly significant relationships between seriousness levels of unethical behaviors and level of job satisfaction. These findings might be useful to better understand police officers’ job satisfaction and their attitudes towards codes of ethic. Findings can guide the police organization to increase police officers’ job satisfaction and to educate officers in terms of code of conducts.

Keywords: Job Satisfaction, Code of Conduct, Ethic, Police, Corruption


Detay

İÇERİK