TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: Kamu Yönetimi

Bilge Kağan Şakacı
YÖNETİM VE SİYASET ALANINDAKİ BİR KLASİK TEMEL ESER ESASINDA EN MÜKEMMEL ŞEHRİN YÖNETİCİSİ: EL-MEDİNET’ÜL-FAZILA’YA DAİR ANALİZ
 
El-Medînetü’l-Fâzıla 940-942 yılları arasında Farabi tarafından yazılmıştır. Politika ve yönetim alanındaki en önemli klasik eserlerden biridir. Şehir ve toplum hakkındaki Farabi’nin yaklaşımını açıklar. Bir siyaset ve felsefe bilgini olan Farabi (870-950)’nin El-Medinetü’l Fâzıla isimli eserinde de, erdem ve mutluluk kavramlarının etik yönetim üzerinden temellendirildiği görülür. Ona göre devletin nihai amacı erdem ve mutluluğu tesis etmek olmalıdır.Bu bağlamda liderin nitelik olarak fiziksel, kişisel ve ahlaki olarak yeterli olması gerektiğine vurgu yapıldığı görülmektedir. Farabi erdemli şehrin ilk lideri ve yöneticisinde bulunması gereken 12 nitelikten bahsetmektedir. Öte yandan bütün bu yeteneklerin bir kişide toplanması güç olduğundan ve söz konusu niteliklere sahip biri bulunmazsa ilk liderden sonra gelen yöneticilerin, kurulmuş olan mevcut sistemi ve kanunları devam ettirmesi gerektiği ifade edilmektedir. Merkezi ve yerel yönetimler açısından önemli bir rehber kaynak rolüne sahipti. Çalışma literatür taraması kaynaklı teorik bir çalışmadır. Makaledeki tartışmada birincil veri kaynağı olarak El-Medinet’ül-Fazıla kullanılırken, araştırma aynı zamanda şaheserle ilgili ikincil kaynakların kullanımıyla güçlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: El-Medinet’ül-Fazila, Farabi, Şehir, Lider, Yönetici


THE GOVERNER OF THE BEST CITY BASED ON A CLASSICAL MASTER PIECE ON MANAGEMENT AND POLITICS: AN ANALYSIS OF EL-MEDINET’UL-FAZILA
 
El-Medînetu’l-Fâzila was written between 940-942 by Farabi. It is one of the most important classical piece in the fields of politics and administration. It explains the Farabi’s approaches on city and society. In El-Medinetu’l Fazila the work of Farabi (870-950), who is a well-known scholar in politics and philosophy, the concepts of virtue and happiness are based on ethics. According to him, the ultimate goal of the state should be to establish virtue and happiness. In this context, Farabi argues that a leader’s competency must be based on physical, personal and moral qualities. Farabi attributes 12 qualifications to the first leader and governor of the virtuous city. On the other hand, it is unlikely for someone to embody all these qualities in one person. If the successors of the first leader should pursue the established system and laws if they are not possess required capabilities. It was an important guiding source on the central and local governments. This study is a theoretical research based on the reladed literature. While El-Medinetu’l Fazila is the primary data source for the discussions, the research also uses secondary sources on this master piece to strengthen the arguments of the study.

Keywords: El-Medinet’ül-Fazila, Farabi, City, Leader, Governer.


Detay

İÇERİK