TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: Uluslararası İlişkiler

Murat Ercan
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KİMLİK SORUNSALI:
 
Avrupa ve Avrupalıların kimlerin olduğuna dair tartışmalar geçmişte olduğu gibi bugünde devam etmektedir. Yapılan araştırmalar sonucuna göre bu tartışmaların yarın ve gelecekte tartışılacağı aşikardır. Çünkü pek çok bilim adamlarının ve uzmanların yaptıkları tartışmalar ve analizlerinde Avrupa'nın sınırının nerede başlayıp nerede bitiği ve kimlerin Avrupalı kimliği taşıyacağına dair ortak bir noktada birleşemedikleri görülmektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Avrupa Birliği kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte kimlikten ziyada önceliğini ekonomi ve güvenlik gibi ortak çıkarlar üzerine yoğunlaştırmıştır. Başka bir deyişle bugünkü Avrupa Birliği Avrupa'da barış ve istikrarın sağlanması için önceliğini Avrupa'yı tehdit eden unsurlardan kurtarmaktan yana kullanmıştır. Bununda temelini Avrupa arenasında savaşlara neden olan iki ülkeyi, Fransa ve Almanya'yı aynı çatı altında bir araya getirerek ve savaşlara neden olan kömür ve çelik gibi önemli madenlerin kontrolünü ulusüstü bir organa devrederek atmıştır. 1958-1992 yılları arası Avrupalı devletler farklı evrelerden geçerek ekonomik entegrasyon süreciyle uğraşmışlardır. 1992 yılında Ortak Pazar politikasını tamamlayan Avrupa Birliği, 1993 yılı itibariyle üye devletler arasında siyasi işbirliğini geliştirmeye çalışmıştır. Fakat 1993 yılına kadar Avrupalı devletler Avrupalılık kimliğini oluşturmaya yönelik her hangi bir ciddi politikayla uğraşmamıştır. Ancak 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşmasıyla Avrupalı devletler siyasi alanda da işbirliğine önem vermeye başlamışlar ve Avrupa'da bir ortak kimlik oluşturulması hususunda Avrupa vatandaşlığı kavramının temelini atmışlardır. Fakat bugün Avrupa Birliği'nin kimlik politikasına baktığımızda, her ne kadar Avrupa Birliği kimlik hususunda bir takım girişimlerde bulunmuşsa da Avrupa Birliği'nin bu girişimleri başarısız olmuştur. "Avrupa Birliği'nde Kimlik Sorunsalı" başlıklı bu çalışmada, pek çok bilim adamı ve uzmanların görüşlerine yer verilerek, çok kültürlü bir yapıya sahip olan Avrupa Birliği'nde üye devletlerin ortak bir kimlik etrafında birleşip birleşemeyecekleri analiz edilmektedir. Ayrıca çalışmada, Avrupa kimliğinin içeride ve dışarıda nasıl algılandığı ortaya konulmaktadır. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde Avrupa kimliğinin ne ve nasıl olması gerektiğine dair farklı görüşler bulunmaktadır. Çalışmanın sonunda ise Avrupa Birliği'ni bir arada tutan değerin paylaşılan kimliğin olmadığı, Birliği bir arada tutan faktörlerin paylaşılan projeler ve hedefler olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Avrupa ve Avrupalılık Kimliği, Rasyonel Model


THE IDENTITY PROBLEM in THE EUROPEAN UNION; THE MODEL of “RATIONAL EUROPE”
 
The discussions on who the Europeans are still continuing as in the past and it seems that such discussions will exist in the future. Judging the discussions and analyses of the scientistists and experts on the topic, it seems that they have not been able to reach a consensus on where the boundaries of Europe begin and finish and who the Europeans are. The studies show that the priority of the European Union has been such common interests as the unity in economy and safety, rather than the identity. In other words, in order to frame peace and stability, the Union has given priority on defending Europe from all threats. To achieve this, the Union brought France and Germany, which led to battles in Europe, together under the roof of the union and transferred the control of such important mines as coal and steel to a supra-national organ. Between 1958 and 1992, the European states went through various stages and dealt with economic integration process. Having a common market community in 1992, the Union tried to develop political relations among the member states after 1993. However, the European states did not have any serious efforts forming an European identity. With the Maastricht Treaty, which was put into action in 1993, the European states began to give importance on political collaboration and laid the foundation of having a common European identity. However, today it can be seen that despite the efforts of the union on identity, it has been unsuccessful at such a goal. In this study, it is analyzed whether the member states in the union will be able to converge on the issue of common identity. Besides, the study analyses how the European identity is perceived within Europe and outside Europe, because there are different opinions about what the European identity is and how it should be. At the end of the study, it is concluded that the factors holding the union together are not the common identity but the shared projects and goals.

Keywords: Key Words: the European Union, Europe, European identity, Rational model


Detay

İÇERİK