TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: İktisat

Mustafa Emre Civelek, Murat Çemberci, Nagehan Uca
The Role of Entrepreneurship and Foreign Direct Investments on the Relation between Digital Divide and Economic Growth: A Structural Equation Model
 
Dijital bölünme, teknolojik altyapının kullanımının toplum içerisinde eşit ağırlıklı ola-rak yayılmaması ve toplum kesimleri arasında teknoloji kullanımına yatkınlık oranındaki eşitsizliktir. Bilginin topluma yayılması ile teknoloji arasında önemli bir ilişki vardır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ülkelerin ekonomik büyümesini etkilemektedir. Bilginin en önemli üretim faktörü haline geldiği yeni ekososyal sistemde bilgiye erişim olanağı bireyi güçlendirmekte ve bu da bireyin girişimcilik kapasitesini olumlu etkilemektedir. Bu araştırma, dijital bölünme, ekonomik büyüme, girişimcilik, tescil edilmiş patent (patent granted) ve doğrudan yabancı yatırımın arasındaki ilişkiyi ortaya koyan modeli test etmektedir. Dijital bölünmenin ölçüm kriteri olarak internet penetrasyonu (IP) kullanılmıştır. Araştırmada ileri sürülen hipotezler yapısal eşitlik modeli yöntemi ile test edilmiş, araştırma modelinde önerilen ilişki silsilesi içerisinde yer alan hipotezlerin tamamı istatistiksel olarak anlamlı (statistically significant) bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dijital Bölünme, İnternet Penetrasyonu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Doğrudan Yabancı Yatırım, Girişimcilik


The Role of Entrepreneurship and Foreign Direct Investments on the Relation between Digital Divide and Economic Growth: A Structural Equation Model
 
The digital divide is the non-distribution of technologic infrastructure use equiponderant within the society and an inequality in proportion to the tendency to technological use within the social categories. There is a significant correlation between the dissemination of information to the society and technology. Developments in the information and communication technologies affect the economic growth of countries. The possibility of accessing to the information strengthens the individual and this positively affects the entrepreneurship capacity of individual in the new fit system which the knowledge becomes the most important factor of production. This study tests the model which shows the relation between digital divide, economic growth, and entrepreneurship, patent granted and foreign direct investment. Internet penetration (IP) was used as the measurement criterion of digital divide. The hypotheses, suggested in the study, were tested through the method of structural equation model, and it was found that all of the hypotheses within the relation range, offered in the study model, were statistically significant.

Keywords: Digital Divide, Internet Penetration, Gross Domestic Product, Foreign Direct Investment, Entrepreneurship


Detay

İÇERİK