TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Abdullah AYDIN
DEDE KORKUT KİTABI İLE KLASİK TÜRK EDEBİYATININ MÜŞTEREK YÖNLERİ
 
Kitâb-ı Dedem Korkud Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân başlığını taşıyan eser, yaygın olarak Dede Korkut Kitabı olarak isimlendirilmektedir. Eserin on beşinci yüzyılın sonları veya on altıncı yüzyılının başlarında yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Eser, içerdiği hikâyelerle Türklerin göçebelik dönemine ait pek çok kültür unsurunun kaybolmadan günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Aynı şekilde kültür taşıyıcılığı rolünü üstlenen başka bir araç da büyük Osmanlı coğrafyasının aynası olan Klasik Türk Edebiyatıdır. Türklerin şehirleşme dönemini yansıtan ve ortalama altı yüzyıl süren bu Edebiyat da Divan Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı gibi değişik isimlerle anılmaktadır. Aynı milletin aynı inanç ve değer yargılarıyla kaleme alınan Dede Korkut Kitabı ile Klasik Türk Edebiyatının hiç şüphesiz pek çok noktada benzerlikler göstermesi, ortak yönlerinin olması bir gerçektir. Bu bildiride müşterek kullanılan ve kullanım yoğunluğu çok olan bazı motifler incelenmiştir. Paylaşılan örnek alıntılara bakıldığında; söyleyiş şekilleri farklı olsa da kültür taşıyıcısı olan edebiyatın bir bütün olduğu; Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı gibi suni adlandırmalarla bölünemeyeceği görülecektir. Bu bildiri Halk ve Divan Edebiyatının müşterek yönlerini ortaya koyan diğer çalışmalara katkı sağlayacak, edebî görüşler arasındaki kültürel ortak paydanın artmasına destek olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Classical Turkish Literature, Dede Korkut, Divan, Folk Literature, Joint.


JOINT ASPECTS OF THE BOOK OF DEDE KORKUT AND CLASSICAL TURKISH LITERATURE
 
The work under the name of Kitâb-ı Dedem Korkud Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân is widely titled as the Book of Dede Korkut. It is estimated that this work was put in writing at the late fifteenth century or the beginning of sixteenth century. The work with the stories which it contains, has enabled to reach today without the loss of many cultural elements of nomadic period of the Turks. Likewise, another tool that assumes the role of cultural trait is the classical Turkish literature which is the mirror of the great Ottoman geography. This literature which reflects the period of urbanization of the Turks and the average duration of which is six hundred years is also known by different names such as divan literature and old Turkish literature. The book of Dede Korkut and the classical Turkish literature which are penned with the same beliefs and values of the same nation undoubtedly show many points of similarity are the common aspects of reality. In this paper was investigated some jointly and heavily used motifs. When we look at the shared quotations we can see that the literature is a whole, though the utterance forms of different cultures which it carries; and it can not be divided into artificial nomenclature as folk literature, divan literature and so on. This work will contribute to the other studies which reveal joint aspects of folk literature and divan literature and also to support to increase the cultural common denominator between the literary opinions.

Keywords: Classical Turkish Literature, Dede Korkut, Divan, Folk Literature, Joint.


Detay

İÇERİK