TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: İşletme

Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Nazmiye Ülkü PEKKAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ile BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Kişilik, yıllardır tartışılan bir kavramdır. Bu kavram ile, “insanların birbirinden neden farklı oldukları”, “aynı durumlar karşısında her insanın neden farklı tepkiler verdiği” gibi sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır. Bir insana ait ve onu tanımlayan her özellik, o insanı tanımada ve anlamada yol gösterici olmaktadır. Bu anlamda kişilik; bir insanın ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, tarzının, dış görünüşünün ve çevresine uyum biçiminin özelliklerini içeren bir terimdir. Kişilik kendine özgü ve ahenkli bir bütündür. Ancak bu ahengi bozan bazı durumlar söz konusu olmaktadır. Günümüz dünyasında yaşanan hızlı değişim ve gelişimler pek çok alanda olduğu gibi, kişilerin yaşamlarında da karşı konulmaz değişimlere sebep olmaktadır. Farklılaşan toplum yapısı kişilere çoğu alanda yenilik ve kolaylıklar getirirken, aynı zamanda bireyi yaşam mücadelesinin de içerisine doğru itmektedir. Bütün bu mücadeleler içerisinde kişi, yaşamında sıkıntılı durumlarla karşılaşmaktadır. Karşılaşılan bu sıkıntılı durumlara verilen tepkiler kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Bu araştırmanın amacı bireylerin kişilik özellikleri ve farklılıkları ile yaşamlarında karşılaştıkları sıkıntılı durumlarla başa çıkma stratejileri arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemektir. Bu doğrultuda bu çalışmada bireylerin kişilik özellikleri ile yaşamlarındaki sıkıntılı durumlarla başa çıkma yaklaşımları irdelenmiştir. Araştırmanın örneklemi Mersin Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan 400 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçüm araçları olarak Folkman ve Lazarus tarafından geliştirilen, Türkçe’ye uyarlaması ve düzenlemesi Şahin ve Durak tarafından (1995) yapılan “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” ile John, Donahue ve Kentle tarafından (1991) geliştirilen “Beş Faktör Kişilik Ölçeği (BFKÖ)” kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Beş Faktör Kişilik Kuramı, Başa çıkma Stratejileri, Mersin


A INVESTIGATION ON UNIVERSITY STUDENTS’ PERSONALITY CHARACTERISTICS AND COPING STYLES
 
Personality is a concept which is being discussed for years. With this concept, questions like “Why are people so different from each other?”, “Why do each people respond differently against same situation?” have been trying to answered. Each feature that belong and define a person, is a guide to understand and define that person. In this context, personality is a term that contains a person’s attitude, gifts, style, exterior look and adaptation to environment. Personality is a distinctive and harmonious whole. However, there may be conditions that disrupts this harmony. Today’s world’s fast changes and developments are causing irresistable changes in people’s personalities. While changing social structure is bringing innovations and convenience in many areas, at the same time it is pushing people into a fight for survival. During this fight people may encounter with stressful situations. Reactions against these stressful situations varies from person to person. The purpose of this study is to determine people’s personality characteristics, differences and their overcome strategies against stressful situations that they encounter. In this study, how people’s personality charactheristics are affecting their overcome strategies against stressful situations has been discussed. The research sample consists of 400 students of Mersin Toros University Vocational High School. “Coping Strategies Inventory” (developed by Folkman and Lazarus and translated to Turkish by Şahin and Durak) and “The Big Five Inentory” (developed by John, Donahue and Kentle) have been used as measurement tools.

Keywords: Personality, The Big Five Factor, Coping Strategies, Mersin


Detay

İÇERİK