TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 6  Alan: Batı Dilleri ve Edebiyatları

Dilber ZEYTİNKAYA
La question de la langue chez Les Nuits de Strasbourg d’Assia Djebar
 
Assia Djebar’ın 'Strasbourg Geceleri' adlı eserindeki dil sorunsalı üzerine şekillenen bu çalışmada, kimlik arayışı, aşkta tercih edilen dil, dilin neden olduğu sessizlik temalarının üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın amacı, dil sorunsalı üzerinde düşünmeye teşvik etmektir. Fransızca aracılığıyla özgürlüğüne kavuşan Djebar’ın yaşamında dil, büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle yazmış olduğu eserlerde dil sorununu ayrıntısıyla işlemektedir. Diller ve kültürler arasında gidip gelen Strasbourg Geceleri adlı eseri, dilleri, dinleri, ırkları, kültürleri birbirinden farklı çiftleri konu etmektedir. Analitik yöntemle edebiyat eleştirisi gerçekleştirecek ve şu sorulara yanıt aranacaktır : Çiftler hangi dilde iletişim kurmaktadır ? Düşman dahi olsa ötekinin dilinde aşk mümkün müdür ? Hangi dili konuşacaklarını belirleyen çiftler midir yoksa dil mi çiftleri yönlendirmektedir ? Kültürü etkileyen dil midir yoksa kültür mü dili etkilemektedir ? Çiftler kendileri gibi mi kalmak isterler yoksa başka kişiliklere mi bürünmek isterler ? Farklı milletlere mensup ve göçebe yaşamlarında ortak bir nokta bulmaya çalışan çiftler, dil aracılığıyla barış arayışındadır. İncelenen eser, bir dilden diğer dile, bir milletten diğer millete, bir kültürden diğer kültüre geçişlerde köprü kurmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Djebar, Strasbourg Geceleri, dil, kimlik, çokkültürlülük


The problematic of language in Assia Dejebar’s Strasbourg Nights
 
Assia Djebar’s 'Strasbourg Nights' formed on the problem of language in her work on this study, the search for identity, the preferred language of love, focuses on the theme of silence caused by the language. The aim of this study is to stimulate thinking on the question of language processing. Djebar who was freed through the life of the French language has a great importance. Handle the language issue is in the works she wrote. Her work go from Strasbourg between languages and cultures, languages, religions, races, cultures are subject to different pairs from each other. Literary criticism with an analytical method to perform and you will find answers to the following questions: Couples communicate in which language? Is it possible to love your enemies, even if they speak the other language? Does culture affect the culture or language affects the language study? Couples want to impersonate another person? Which is trying to find a common point of different nationalities and couples living in nomad is seeking peace through language. Examined study, languages other than one language, one nation from other nations, has set up a bridge in the transition from one culture to another culture.

Keywords: Djebar, Strasbourg Nights, language, identity, multiculturalism


Detay

İÇERİK