TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 8  Alan: Eğitim

HATİCE KADIOĞLU ATEŞ
Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Hızı
 
Birey; duygularını, düşüncelerini, isteklerini yazıyla ölümsüzleştirir. İnsan yazının icadıyla birlikte yaşadığı, hayal ettiği, tanık olduğu kısaca içinde bulunduğu tüm olay ve olguları yazıyla tarihe kaydetmiştir. Birey, aktarmak istediğini zihin süzgecinden geçirerek en yalın ve etkin biçimde yazıyla ifade eder. Ülkemizde Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilkokuma yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanmaktadır. Yazma hızı hem eğitimbilimciler hem de öğretmenler açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı; ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin yazma hızını saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul ili Esenler ilçesi Hasip Dinçsoy, Engin Can Güre ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencileri arasından gönüllülük esasına göre seçilen 364 öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırmacı tarafından bir dakika süre tutularak öğrencilerden kendi ad ve soyadlarını, öğretmenlerinin ad ve soyadlarını, okudukları okulun adını yazmaları istenmiştir. Süre sonunda yazılan harfler sayılarak öğrencilerin yazma hızları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlkokuma yazma öğretimi, bitişik eğik yazı, yazma hızı


The Writing Speed of First Graders’ Students According to Phonetic Based Sentences Construction Method
 
People could immortalized his own emotios, thoughts, requests by writing. Human recorded everything which he has lived, imagined or witnessed to date by writing since ıt’s ınvention. People expression what he wants to transfer by passing his filter of mind to most simple and most effective form. In Turkey the phonetic based sentences construction method is started by cursive handwriting performance. The writing speed is important for educationalist, teachers and investigators. The aim of the study was to observe the writing speed of first graders’. The work group of the research was formed of 364 first graders selected from three primary schools which were called Hasip Dinçsoy, Engin Can Güre and Cumhuriyet Primary School in Esenler district of İstanbul province. The researcher want students to write their names and surnames, their teachers’ names and surnames and schools’ names to notebooks in a minute. At the end of the time, each student’s writing speed was set bu counting the letters wrote before.

Keywords: İnitial literacy education, the cursive handwriting, writing speed.


Detay

İÇERİK