TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 6  Alan: Eğitim

Cem Özkurt, Serhat Arslan
Yabancı dili niçin öğretemiyoruz? Yabancı dil öğreniminde zihinsel edinim temelli öğrenim yaklaşımının yabancı dil öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi
 
Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğretmenlerinin, yabancı dil öğretimi süreci içerisindeki çeşitli konu ve yöntemlerle ilgili görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve 17 yabancı dil öğretmeninin dil edinimine yönelik görüşleri alınmıştır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.Toplanan nitel verilerin betimsel method yardımıyla içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretim yöntemlerinde kapsamlı bir bakış açısı değişikliğinin gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dil edinimi, öğretim yöntemleri, öğrenme yöntemleri


Why we can not teach a foreign language ? The cognitive learning approach on language acquisition according to the views of the language teachers
 
The purpose of this study mainly aims on making a detailed research on the issues and the methods used by the language teachers about teaching a foreign language.In the current study qualitative research method and semi-structural interview method were used . With semi-structural interview form teachers’ opinions about the cognitive learning approach on language acquisition was determined.In the present study purposeful sampling was used with 17 language teachers were interviewed in Sakarya.With using the descriptive method, a content analyse was accomplished with the obtained data. According to the findings the teaching and the learning methods of a foreign language need to be changed comprehensively

Keywords: Language acquisition, teaching methods, learning methods


Detay

İÇERİK