TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 5  Alan: İşletme

Hasan Demirci
BİREYSEL KAYNAKLAR, İŞİN ANLAMLILIĞI, AMİRE GÜVEN VE BİREY-İŞ UYUMLULUĞUNUN ALGILANAN ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ: YERLİ VE YABANCI ORGANİZASYON ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
 
Bu çalışmada, öz-yetkinlik(yeterlilik), dayanıklılık, görev anlamlılığı, kişi-iş uyumu ve amire güven değişkenlerinin çalışmaya tutkunluk değişkeni üzerindeki rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Sorunsal ise hangi değişkenlerin çalışmaya tutkunluk değişkeniyle pozitif bir ilişkiye sahip olacağı konusundadır. Güvenilir sonuçlara ulaşmak amacıyla, çalışma verileri yerel ve uluslararsı şirketlerde ve farklı sektörlerde görev alan çalışanlara kişisel ve mesleki algılarının yanısıra amirlerinin tutumu ve güvenilirliği hakkında anketler uygulanmıştır. Bunlara ek olarak; cinsiyet, kademe, yaş, şirket tecrübesi, toplam iş hayatı tecrübesi, yerel veya uluslarası şirketlerde görev alma ve eğitim durumu dikkate alınmıştır. Çalışmanın örneklemi yerel ve uluslarası şirketlerde çalışmakta olup farklı sektörlerde bulunan ve mevcut durumda İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimlerine devam etmekte olan 265 şirket elemanından müteşekkildir.Çalışma verileri SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.Bu bağlamda, yukarıda adı geçen her bir bağımsız değişkenin, çalışmaya tutkunluk değişkeninin alt boyutlarıyla pozitif ilişkiye sahip olduğu tespit edildi. Çalışma bulguları ayrıca dayanıklılık dışındaki tüm bağımsız değişkenlerin, çoklu regresyon analizi yapmak üzere analize birlikte dahil edildiğinde çalışmaya tutkunluk değişkeniyle pozitif ilişkiye sahip olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Öz-yetkinlik, Dayanıklılık, İşin Anlamlılığı, Çalışan-İşçi Uyumu, Amire Güven, Çalışmaya Tutkunluk, JEL KOD: M19


THE EXAMINATION OF THE RELATIONS OF PERSONAL RESOURCES, TASK SIGNIFICANCE, TRUST IN SUPERVISOR AND PERSON-JOB FIT WITH PERCEIVED WORK ENGAGEMENT: A RESEARCH STUDY IN A SAMPLE OF EMPLOYEES WORKING IN LOCAL AND MULTINATIONAL ORGANIZATIONS
 
This study aims to examine the role of self-efficacy, resilience, task significance, person-job fit and trust in supervisor on work engagement. The research question is what variables have positive relationship with work engagement. In order to reach accurate results for this research, the data is collected by applying questionnaires to employees about their personal and occupational perception as well as supervisor’s attitude and trustworthiness in addition to the employees’ work engagement. In addition to these; demographic variables like gender, tenure, age, company experience, total work experience, working in a local or multinational company and education levels are also taken into consideration. The sample of the research consists of 265 employees who work in multinational companies and local firms from different sectors and continuing their master education in Marmara and Istanbul Universities. The analyses are conducted by using SPSS 20.0 program (The Statistical Package for Social Sciences). In this relationship, each of the independent variable mentioned above has positive significant relationship with each of the sub-dimensions of work engagement. The findings also suggest that all the independent variables except resilience when included in analysis together to conduct multiple regression appeared to have positive relationship with work engagement.

Keywords: Self-Efficacy, Resilience, Task Significance, Person-Job Fit, Trust in Supervisor, Work Engagement, JEL KOD: M19


Detay

İÇERİK