TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 6  Alan: Coğrafya

Emre Özşahin
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Kullanılarak Tekirdağ Şehrinin Heyelan Duyarlılık Analizi
 
Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de en sık karşılaşılan doğal afetlerden birisi heyelandır. Özellikle nüfus yoğunluğunun arttığı yerleşim alanlarında gerçekleşen heyelanlar, oluşturdukları can ve mal kaybının yanı sıra ciddi boyutlarda çevresel ve sosyo-ekonomik yıkımlara da neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Tekirdağ şehrinin heyelan duyarlılık analizinin yapılmasıdır. Böylece şehir sınırlarındaki tehlikeli yerler tespit edilmiştir. Bu çalışma, heyelanların çok sık bir şekilde yaşandığı yoğun nüfuslu şehirsel bir alanda yapıldığı için kayda değerdir. Çalışma amacı doğrultusunda farklı kaynaklardan elde edilen farklı türde materyallerden ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) temelli AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Tekirdağ şehrinde heyelan oluşma potansiyelinin yüksek olduğu anlaşılmıştır. Şehrin % 49.36’sının çok yüksek ve yüksek heyelan tehlikesi altında olduğu tespit edilmiştir. Bu sahaların daha çok şehirsel alandaki yamaç araziler üzerinde yayılış gösterdiği görülmüştür. Sonuçta şehirsel alanlarda heyelan duyarlılık haritalarının hazırlanmasında CBS ve AHS yöntem ve tekniklerinden yararlanılabileceği tasdik edilmiştir. Bu tür haritalar şehirsel yer seçimi veya şehirsel büyüme kapsamında yapılacak planlamalarda kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Heyelan, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri), AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci), Tekirdağ şehri, Türkiye.


Landslide Susceptibility Analysis of Tekirdağ City Using Geographic Information Systems (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP)
 
In Turkey and across the globe, landslides rank among the most frequent natural disasters. Landslides occurring in densely populated residential areas cause considerable environmental and socio-economic damage, additional to life and property loss. This study identified the hazardous regions in the landslide susceptibility analysis of Tekirdag city. The study is remarkable because it was conducted in an urban area with a dense population, where landslides are a common occurrence. The analysis scheme was based on the use of the AHP (Analytical Hierarchy Process) method resting on the GIS (Geographic Information System), using a range of materials obtained from various sources. The research findings revealed a high landslide potential for Tekirdag city, with 49.36 % of the urban area at high or very high risk of landslide. In addition, most of the risky areas were found to be situated on slopes. The study confirmed that landslide susceptibility maps for urban areas can be prepared from AHP and GIS. These kinds of maps are suitably scaled for urban site selection or urban growth.

Keywords: Landslide, GIS (Geographic Information Systems), AHP (Analytic Hierarchy Process), Tekirdag city, Turkey.


Detay

İÇERİK