TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 5  Alan: Psikoloji

Hakan SARIÇAM
ÖZ AŞKINLIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
 
Bu araştırmanın amacı Reed (1991) tarafından geliştirilen Öz aşkınlık Ölçeğini Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını 167 öğretmen ve Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 350 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 517 kişi oluşturmaktadır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, dilsel eşdeğerlik, açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, ölçüt bağıntılı geçerlik, iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleriyle incelenmiştir. Uyum geçerliği için Yaşamın Anlamı Ölçeği ile Depresyon, Kaygı ve Stres Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açıklayıcı faktör analizi sonucu maddeler orijinal formla uygun olarak tek boyutta toplanmıştır. Daha sonar yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucu 15 maddenin tek boyuttaki uyum indeksi değerleri (χ2/sd=1.76, RMSEA= .062, CFI= .97, GFI= .94, IFI= .97, NFI= .96, RFI= .95 ve SRMR= .042) olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .35 ile .57 arasında sıralanmaktadır. Ölçüt geçerliği çalışmasında öz-aşkınlık ile yaşam anlamı arasında pozitif ilişki, depresyon, anksiyete ve stres ile negatif ilişkiler olduğu görülmüştür. Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .87; test-tekrar test korelasyon katsayısı .80 olarak bulunmuştur. Ayrıca düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .34 ile .57 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre ölçeğin pozitif psikoloji, din psikolojisi ve eğitim psikolojisinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Öz-aşkınlık, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi


THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF TURKISH VERSION OF SELF TRANSCENDENCE SCALE
 
ABSTRACT The aim of this research is to adapt the Self- transcendence Scale (Reed, 1991) to Turkish and to examine its psychometric properties. The study has two steps. The research was conducted on 517 participants who are 167 teachers and 350 university students in Sakarya University. The validity and reliability of scale was investigated by language equality, explanatory factor analysis, confirmatory factor analysis, criterion related validity, Cronbach alpha, and test retest methods. The Meaning in Life Questionnaire and Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS) were used for the concurrent validity. Results confirmatory factor analyses demonstrated that 15 items yielded one-factor, as original form and that the uni-dimensional model was well fit (χ2/df= 1.88, RMSEA= .062, CFI= .97, GFI= .94, IFI= .97, NFI= .96, RFI= .95 and SRMR= .042). Factor loadings ranged from .25 to .67. In the concurrent validity significant positive relationship was found between self-transcendence and meaning in life; negative relationships were found between self-transcendence and depression, anxiety, stress. Cronbach Alfa internal consistency coefficients were found as .87 for scale. Moreover, test-retest reliability coefficient was .80 and corrected item-total correlations ranged from .34 to .56. Overall results demonstrated that Self-transcendence Scale can be used as a valid and reliable instrument; it can be used in the field of positive psychology, religion psychology and education psychology.

Keywords: Self- transcendence, validity, reliability, confirmatory factor analysis


Detay

İÇERİK