TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 5  Alan: İşletme

Berat Bir, Lale Özdemir
Yüksek Öğrenim Kurumlarında Bilgi ve Kalite Odaklı Yönetim Süreçlerine Analitik Bir Bakış: Liverpool John Moores Üniversitesi Örneği
 
İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağında kalite yönetimi uygulamaları, yüksek öğrenim kurumları için de kaçınılmaz bir adımdır ve aslında, bilgi odaklılığı ön plana çıkaran bu tür uygulamalar artık bir standart şeklinde ele alınmaktadır. Bu yaklaşımın bir yansıması tabii ki üniversitelerin en önemli paydaşı, kullanıcısı olan öğrencilere olacaktır zira kalite yönetimin uygulandığı bir üniversite, varoluşu, felsefesi ve gerçekleştirmek istediği hedefler açısından değerlendirildiğinde öğrenciyi cezbeder, ona iş hayatında iyi bir yer edineceği ve o hayata taşıyabileceği yetkinlik ve yeterlilikleri kazandırır. Ve genel anlamda da, ticaret-sanayi işbirliklerinin oluşturulması sonucu üniversiteye ek gelir sağlar ve kurumun itibarını artırır. Bu da bir üniversite için başarıdır. Ancak bu başarıya verimli paydaşlıklar kurarak erişilebilir. Bu çalışmanın temel amacı, İngiltere’deki Liverpool John Mooress Üniversitesi’ni, kalite yönetimi uygulamalarını başarıyla uygulayan ve değişen uluslararası arenada uygulamaya devam eden bir yüksek öğretim kurum örneği olarak analiz etmektir. Bu çalışma EFQM Modeli kapsamında, 2008 yılında, Avrupa Birliği’nin en iyi uygulamalara sahip Üniversitelerinden biri olarak, Birleşik Krallık Mükemmellik Ödülünü kazanmış John Moores Üniversitesi’nde gerçekleştirmiş olan saha çalışması ve özellikle akademik hizmetler konusundaki iş mükemmeliği uygulamaları üzerine yapılmıştır. John Moores Üniversitesi’ndeki iş mükemmeliyeti ve kalite yönetim modeli çercevesindeki uygulamalar hakkında elde edilen bilgiler doğrultusunda, makalede genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmakta ve bu yaklaşımın, Türkiye’deki üniversitelerde uygulanabilirliği hususunda öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalite, toplam kalite yönetimi, iş mükemmeliği, EFQM


An Analytical Insight into the Information and Quality Based Management Processes at Higher Education Institutions: Liverpool John Mooress University Case Study
 
In the Information Age in which we exist, quality management practices should be the norm rather than the exception in all higher education institutions. Quality management in universities ensures that students are attracted, additional income is secured and that the reputation of the institution is enhanced. However this success can only be achieved through effective partnerships. The aim of this study is examine Liverpool John Mooress University, UK as a case study of a higher education institution that has successfully implemented and continues to implement quality management practices within a changing international arena. Liverpool John Mooress University was the EFQM prize winner in 2008 and this study is based on field work carried out at the university witnessing first-hand the implementation of business excellence practices across the organization with particular reference to academic services. This article examines in detail the business excellence practices at Liverpool John Mooress University with a view to recommendations for implementability in Turkish universities.

Keywords: Quality, Total quality management, business excellence, EFQM


Detay

İÇERİK