TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 5  Alan: Din

ibrahim Çelik
İMAM GAZALΒNİN İHYA-U ULUMİ’D-DİN ADLI ESERİNDE ZÜHD KAVRAMINA YAKLAŞIMI
 
Kuran-ı Kerimde farklı yönleriyle dile getirilen zühd, dünyaya karşı rağbetin kesilmesi ve tamamen Allah’a dönük bir hayat yaşanması olarak tarif edilebilir. Hz. Peygamber ve ashabı tarafından bizzat yaşanmış olan zühd hayatı, Sufîler tarafından algılama ve yaşam biçimlerindeki farklılıklarıyla tarif edilmiştir. İslam düşünce dünyasında önemli bir yere sahip olan İmam Gazalî’de kendi bakış açısıyla zühdün ne olduğu, zühdün sebepleri, zühdün alametleri, zühde mani halleri, zühdün kendisinde yaşandığı hususları ve zühdün derecelerini açıklamaya çalışmış bu konuda Müslümanlara rehberlik yapmaya çalışmıştır. Zühd için öncelikle illim ve yakîn’in gerekliliğini belirten Gazalî, nihayeti itibariyle zühdün Allah’ın rızasına ulaşmak için uyulacak samimi yaşam biçimi olduğunu belirtmektedir. Gazalî, gerçek bir zühd hayatı için nefsin ve şeytanın kullanabileceği hususların terbiye edilmesi gerektiğine inanmaktadır. Uzun bir hayatın planlanması ise zühde mani diğer hallerden biri olmaktadır. Yiyecek, giyecek, mesken, mal, makam ve evlilik gibi hayatın yaşanması için gerekli şeylerde en azla yetinebilme düsturunu temel alan İmam Gazalî, zühdü yaşamada zahidleri avam halkın zühdü, ârif ve âlim olanların zühdü olarak derecelendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: İmam Gazalî, Zühd, Rağbet, Sufî, Zahid


ON IMAM GHAZALI’S ASCETICISM APPROACH IN İHYA-U ULUMİ’D-DİN
 
The asceticism that have been expressed with different aspects in Quran described as cutting the demand against the world and facing a life in Allah completely. Asceticism life that lived by the prophet and his companions described by Sufîs as the differences in perception and life style. Imam Ghazali in the world who has an important place in islamic thought has tried to explain with his own perspective what asceticism is, reasons of asceticism, signs of asceticism, frustrating states of asceticism, asceticism’s issues and its degrees and tried to guide to Muslims, too. First of all Ghazali indicates necessity of science and certainty for asceticism, as finally indicates that asceticism is a friendly lifestyle to achieve the pleasure of Allah. Ghazali beleives that it is necessary to edify the issues which are used by nafs and devil for asceticism life. Planning a long life is one of the frustrating states of asceticism. Imam Ghazali who bases on setting the dismissal of necessary things tol ive such as food, clothing, house, goods, office and marriage, grades asceticism as scholars` asceticism and comman people asceticism.

Keywords: Imam Gazalî, Zuhd, Raghba, Mystic, Zahid


Detay

İÇERİK