TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 6  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Anıl ÇELİK
Türkçede Kelime Olarak Kullanılan Batı Kaynaklı Ön Eklerin Bugünkü Durumu Üzerine
 
Türkçe sondan eklemeli bir dildir ve ön ek bulundurmaz. Tıpkı diğer diller gibi Türkçe de ortaya çıktığı andan itibaren yabancı dillerle ilişkiler kurmuş ve bu dillerin etkisinde kalmıştır. Önce, İslamiyet ile birlikte Farsça ve Arapça dilleri Türkçe üzerinde etkilerini hissettirmiş, daha sonra Fransızca ve İngilizce başta olmak üzere batı kaynaklı dillerin etkisi açıkça görülmeye başlanmıştır. Bu etkileşim esnasında diğer dillerden Türkçeye giren yabancı unsurlardan biri de ön eklerdir. Türkçe, yapısıyla uyuşmayan ön ekleri bünyesine katarken birtakım doğal önlemler almıştır. Batı kaynaklı ön eklerden bazılarının Türkçede görev değiştirerek kelime olarak kullanılması bahsedilen önlemlere bir örnek teşkil eder. Bu makalede Türkçede kelime olarak kullanılan batı kaynaklı ön ekler incelenecek, bu ön eklerin kendi dillerindeki yapıları ve etimolojilerine değinilerek, bugün Türkçede nasıl yer aldıkları basın ürünleri aracılığıyla örneklenecektir.

Anahtar Kelimeler: Ön ek, Sondan eklemeli, Batı dilleri, Birleşik kelime, Sıfat, İsim, Etimoloji.


About the Current Status of Western-Based Prefixes Which are Used as Words in Turkish
 
Turkish is an agglutinative language and it doesn’t have prefixes. Just like the other languages, Turkish has established relationships with foreign languages from the time it arises and affected by them too. At first, due to Islam, Arabic and Persian languages influenced to Turkish, then affects of Western-based languages, such as French and English, were seen clearly. One of the foreign elements which get involved in Turkish from the other languages are prefixes. Turkish has taken some natural measures while including prefixes which are incompatible with its nature. Some western-based prefixes change their functions in Turkish language and they become words. This is an example of the mentioned measures. In this article, we are going to analyze the western-based prefixes which are used as words in Turkish and we will mention the structures and etymology of this prefixes in their own language. Finally, we are going to ensample their usage in Turkish with press products.

Keywords: Prefix, Agglutinative, Western languages, Compound word, Adjective, Noun, Etymology.


Detay

İÇERİK