TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 5  Alan: İşletme

Mustafa ÖZDEMİR, Dilek Arzu AKOLAŞ
ÜRETİM EĞİTİM SİSTEMİNİN ÜRÜN KALİTESİNE ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR FABRİKA UYGULAMASI
 
Üretim tesislerinde montaj ya da direkt ürün imalatında çalışanların yapacakları işlerin karmaşık olması, ürün seçeneklerinin fazla olması; imalat sürecinde aynı kalitede ve standartta işin yapılmasını oldukça zor hale getirmiştir. Rekabetin hız kazandığı, kalitenin öneminin gittikçe arttığı günümüzde özellikle emek yoğun üretim tesislerinde bu sorunları minimum seviyeye indirebilmek ve rekabet gücünü artırmak için yoğun bir çaba sarf edilmektedir. İşletmeler, en az maliyet ile en yüksek kaliteyi elde etmek ve kaliteyi standart hale getirmek için çeşitli teknikler ve yöntemler kullanmaktadır. Ayrıca bu yöntemlerin kalite üzerine etkisinin ölçülmesi yapılan uygulamanın verimliliğinin gösterilmesinde önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, üretim hatlarında yapılan montaj işlemlerinin standart duruma getirilmesi için uygulanan tekniğin ürün kalitesi üzerindeki etkisini ölçmeyi yöneliktir. Bu bağlamda ilk olarak; çalışmaya temel teşkil eden üretim eğitim sistemlerinin tarihsel gelişmelerinden, işletmelerdeki eğitim sistemlerinden, kalite kavramı ve uygulamalarından bahsedilmiştir. Daha sonra grup modeli ışığında veriler toparlanarak analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular ve bulgularla ilgili yorumlara yer verilmiştir. Son olaraktan araştırmada elde edilen sonuçlar ve sonuçlarla bağlantılı önerilerden bahsedilmiştir. Çalışmada kantitatif araştırma yöntemi tercih edilmiş ve veriler işletme kapsamında kullanılan hata önlem takip listelerinden temin edilmiştir. Elde edilen veriler istatistiki programlar aracılığıyla analiz edilmiştir. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında deney ve kontrol grupları arasındaki farkı Man Whitney U, grup içi tekrarlı ölçümlerde Wilcoxon testi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ürün, Üretim, Eğitim, Kalite Kontrol


THE AFFECT OF PRODUCTION EDUCATION SYSTEM ON PRODUCTION QUALITY AND ITS APPLİCATION OF A FACTORY IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
 
Because of the complexity of the work done by the workers in the direct production or assembling departments or wide product range in the production facilities; it becomes quite difficult to produce same quality and standardized products during the manufacturing process. Nowadays, there are intense efforts in order to minimize these problems and to improve competitiveness especially in labor-intensive manufacturing facilities while competition gained momentum and importance of the quality is evolved. Businesses use a variety of techniques and methods to achieve the highest quality with minimal cost and to make the quality standardized. In addition, measurement of the effects of these methods for quality purposes is also important to show the efficiency of the performed application. The purpose of this study was made of the assembly process in production lines for measuring the impact on the technical quality of the product to be brought to standard conditions apply. First time in this context; study of the historical development of production underlying the education system, the education system in the business, quality concept and practice are discussed. Later models in the light of recovering data group analyzes were performed. Results of the analysis is devoted to comments on the findings and findings. Finally, in conjunction with the results from the recommendations and results of the research are discussed. Quantitative research methods have been preferred in the study and follow-up data were obtained from the error list of measures used in the business. The obtained data were analyzed by statistical programs. The difference between the experimental and control groups for comparison of quantitative data Man Whitney U, Wilcoxon test was used for intra-group repeated measures.

Keywords: Product, Production, Training, Quality Control,


Detay

İÇERİK