TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 4  Alan: Turizm

Işıl ARIKAN SALTIK, Pelin ARSEZEN OTAMIŞ, Sümeyra BABACAN
KÜÇÜK İŞLETMELER VE SAHİP YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANS ALGISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA VE İÇERİK ANALİZİ: FETHİYE YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
 
Bu çalışma lokanta, restoran, kafe, bar vb. taksonomide yer alan küçük ölçekli yiyecek içecek işletmelerinin performansını sahiplerinin algısından ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada görüşme, gözlem ve doküman inceleme veri toplama araçlarıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Sonuçta küçük işletme sahiplerinin dış çevre dinamikleriyle ilgili algılarının olumsuz, işletme içi dinamikleri ve performanslarıyla ilgili olumlu algıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yiyecek İçecek İşletmeleri, Etnografik Araştırma, Sahip Yöneticiler, Performans, Fethiye


ETHNOGRAPHIC RESEARCH AND CONTENT ANALYSE IN DETERMINING SMALL BUSINESSES’ AND OWNER MANAGERS’ PERFORMANCE PERCEPTION: FETHIYE F&B FIRMS FOCUS
 
This research is aiming to measure the small food and beverages businesses such as eating houses, restaurants, cafes, and bars from their owner-managers’ perception. In the research, data collecting tools of interview, observation and document review; and qualitative analysis technique have been used. As a result, it is seen that the owner-managers of small businesses perceive external dynamics negatively; and internal dynamics and performances positively.

Keywords: Food and Beverage Firms, Ethnographic Research, Owner-Managers, Performance, Fethiye


Detay

İÇERİK