TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 4  Alan: Politika Bilimi

Mehmet Karakaş, Selami Özcan
SİYASETİN FİNANSMANININ ÖNEMİ VE SİYASİ PARTİLERE YAPILAN DEVLET YARDIMI
 
Siyasal partiler, demokrasinin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez bir öneme sahiptirler. Politik rekabetin artması partilerin paraya olan ihtiyacını arttırmıştır. Önemli olan husus, ihtiyaç duyulan bu kaynağın nasıl ve nereden elde edileceğidir. Halkın, siyaset kurumuna ve siyasetçiye olan güvenini yeniden sağlamak gerekmektedir. Bunun yolu da siyaset kurumunun gelir ve giderlerini saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu işletecek şekilde paylaşmasından geçmektedir. Buna ilave olarak, medyanın, sivil toplumun ve halkın düzenleme yapılması konusundaki kararlılığı da önem arzetmektedir. Diğer bir ifade ile bütünlükçü bir bakış açısı olmazsa kalıcı çözümün elde edilmesi zor olacaktır. Siyasetin finansmanı ile ilgili yapılan düzenlemeleri, yolsuzlukla mücadeleye destek olunmasından ziyade, demokrasinin sağlam temellere oturtulmasına katkı yapan bir süreç olarak görmek daha doğru bir bakış açısı olacaktır. Çalışmamızda bu ilişki ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda siyasi partiler, siyasetin finansmanı ve demokrasi arasındaki ilişki üzerinde durulacak, ülkemizde siyasi partilerin gelirleri ve harcamaları ile yapılan devlet yardımlarına değinilecektir

Anahtar Kelimeler: Siyasi Partiler, Siyasetin Finansmanı, Siyasi Partilere Devlet Yardımı, Siyasi Partilerin Gelirleri, Siyasi Partilerin Harcamaları


THE IMPORTANCE OF FINANCING OF POLITICS AND FINANCIAL STATE ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES
 
Political parties are indispensable in the sense of sustainable democracy. The rise of political competition makes political parties need more money. More importantly, the matter is how and where political parties get these financial resources. It is necessity that community trusts political institutions and politicians. For this reason, political institutions should share income and expenditures taking account of transparency and accountability. In addition to this, the decisiveness of media, civil society and community in point of essential regulations is also important. In other words, if there is no integrative perspective, permanent solution would not be possible. Regulations on financing of politics should be evaluated as a process which contributes to develeopment of democracy rather than fighting against corruption. In our study this relationship will be analyzed. Within this framework, the relationship between political parties, financing of politics and democracy will be emphasised on and income and expenditures of political parties and financial state assistance to political parties in our country will be mentioned

Keywords: Political Parties, Financing of Politics, Financial State Assistance to Political Parties, Revenues of Political Parties, Expenditure of Political Parties


Detay

İÇERİK