TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 4  Alan: İşletme

Erdoğan GAVCAR, Ayşe ÇELİK YETİM
PAYDAŞ BAKIŞ AÇISI İLE YENİ KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: FETHİYE SANAYİ SİTESİ ÖRNEĞİ
 
Araştırmanın amacı, Fethiye sanayi sitesinin taşınmasına ilişkin paydaş görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Veri toplamada soru formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında hazırlanan soru formu toplamda 338 paydaşa uygulanmıştır. Bu araştırma Ekim 2015 tarihinde yapılmıştır.Araştırma sonucunda katılımcıların bir çoğu sanayi sitesinin taşınmasına ilişkin görüş belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu yeni sanayi sitesinin kuruluş yerinin "Motokros etkinliğinin yapıldığı yer" olması gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların kuruluş yerine ilişkin görüşleri cinsiyet, mülkiyet durumu, eğitim durumu ve yaş aralığına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda paydaş bakış açısı ile yeni sanayi sitesi kurulumuna ilişkin yer önerisi yeni kuruluş yeri seçimine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fethiye Sanayi Sitesi, Yeni Kuruluş Yeri Seçimi, Paydaş.


CHOICE OF INDUSTRIAL RELOCATION WITH ASPECTS OF THE STAKEHOLDER: THE CASE OF FETHİYE INDUSTRIAL AREA
 
The purpose of the study is to reveal the aspects of the stakeholder on relocation of Fethiye industrial site. Question form has been used to collect data. In total, question form was applied to 338 stakeholders. This study has been carried out in October 2015. As a result of the study, most of the stakeholders agree to relocate the industrial area.The majority of the survey participants indicated "The Motocross Event Venue Area" as the relocation area. There is no significant statistical difference between the aspects of relocation area with gender, ownership status, education status and age range.According to result of the study, the suggestion presented for relocation area with the aspects of the stakeholder will contribute to choice of industrial relocation.

Keywords: Fethiye Industrial Area, Choice of Industrial Relocation, Stakeholder.


Detay

İÇERİK