TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 4  Alan: Çalışma Ekonomisi

Murat Çiftçi
Türkiye’de Spor Tesislerinde Bölgesel Dağılımın Dengesizliği
 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de spor tesislerinin vilayetler arasındaki dağılımlarından sağlanan sosyal fayda düzeylerinin tespit edilmesidir. Çalışmada Atkinson eşitsizlik endeksi yöntem olarak kullanılmıştır. İstatistiksel veriler ise TUİK’ten alınmıştır. Endeks katsayıları, spor tesislerinin vilayet nüfuslarıyla bölgesel dağılımlarında dengesizliği ve yüksek düzeyde toplumun sosyal fayda kaybının olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm spor tesislerinden sağlanan sosyal fayda düzeyi % 22,5 olup, semt sahalarından %7; antreman spor salonlarından % 15,1; tenis sahalarından % 22,4; futbol sahalarından % 24,3; gençlik merkezlerinden % 37,7; diğer spor tesislerinden %38,8; stadlardan % 53,1; atletizm stadyumlarından % 54,4; spor salonlarından % 59,9; stadyumlardan % 64 oranında sosyal fayda sağlanabildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal politika, Sosyal hizmetler, Bölge planlama, Spor bilimleri, Demografi


Regional Inequality of Sport Facilities in Turkey
 
The aim of this study was to investigate the level of social utility of distribution of intercity sport facilities in Turkey for people. Atkinson indices were used in the study. Statistical data of TUIK was used for the application. The index coefficients revealed an imbalance in the regional distribution of sport facilities for the people, and a substantial loss of social utility for the people. According to the values calculated for people, the levels of social utility of total sport facilities, facility of winter sports, training hall, tennis court, football field, youth center, other sport fields, small stadium, stadium of athletics, gymnasium, stadium were found to be 22.5, 7, 15.1, 22.4, 24.3, 37.7, 38.8, 53.1, 54.4, 59.9 and 64 % respectively.

Keywords: Social politics, social services, Regional planning, Sport sciences, Demography


Detay

İÇERİK