TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 5  Alan: Kamu Yönetimi

İsmail DURSUNOĞLU
Kavramsal Çerçevede Postmodernizm
 
İnsanoğlu, dinsel ve metafiziksel anlatıların hakim olduğu geleneksel toplumlardan, dünyayı algılamada aklın mutlaklaştırıldığı modern toplumlara ve sonrasında modernizmin sorgulandığı postmodern toplumlara kadar birçok tecrübe yaşamıştır. Modernizmin tek gerçek, bilimsel bilgi, nesnellik ve evrensellik kavramları postmodernizm ile değişime uğramıştır. Postmodernizm, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda, bireylere yeni bir bakış açısı getirmiştir. Çoğulculuk, özgürlük, farklılık, heterojen yapı, yerellik gibi unsurlar bu yeni bakış açısının öğeleridir. Bu çalışma, modern hatta pre-modern dönemin temel yaklaşımından yola çıkarak Postmodernizm kavramının teorik çerçevesini ele almaktadır. Çalışmanın amacı, günümüzde fazlaca tartışılan, postmodernizm kavramını, modernizm karşıtlığında ve temel noktaları ile ele almaktır. Böylece kavramın, kolayca anlaşılması ve anlamlandırılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Modernizm, Postmodernizm, Aydınlanma, Çoğulculuk


The Conceptual Framework of Postmodernism
 
Mankind, has experienced a lot of experience from traditional society that is dominated by religious and metaphysical narratives to modern society that absolutization of the mind for perceive the world and after the post-modern society that modernism questioned. Modernism that only real, scientific knowledge, objectivity and universality concept is modified by postmodernism. Postmodernism, have brought a new perspective for individuals in cultural, social, economic and political areas. Elements of the terms of this new perspective are pluralism, freedom, diversity, heterogeneous structures, localities. In this study, tackles the theoretical framework of the concept of postmodernism starting from of modern even the pre-modern period basic approach. The aim of this study is handle the concept of postmodernism that is much discussed today to the contrast of modernism and main points. Thus, the concept aims to be easily understood and interpreted.

Keywords: Modernism, Postmodernism, Enlightenment, Pluralism


Detay

İÇERİK