TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 3  Alan: Din

Yakup MAHMUTOĞLU
XIX. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE BAYBURT’TA İLMÎ MÜESSESELER VE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 
Üç aşamada ele aldığımız çalışmanın ilk safhasında; Bayburt’un, tarihi süreç içerisinde kurulan köklü medreselerinin Osmanlı’nın son dönemlerindeki eğitim faaliyetlerine ve sosyo-kültürel hayattaki konumlarına değinilmiştir. İkinci aşamada; bugün izleri büyük oranda kaybolmuş olmakla beraber 19. Yüzyıl boyunca ve 20. Yüzyılın ikinci yarısına kadar aktif olan ve bugünkü İl Halk Kütüphanesi’ne öncülük eden Bayburt kütüphanelerinden söz edilmiştir. Son aşamada; 19. ve 20. Yüzyılda Bayburt’un meşhur müderrisleri ve eğitim sistemi ele alınmıştır. Bunun yanında, Osmanlı’da Tanzimat döneminde eğitimdeki değişiklikler doğrultusunda Avrupaî eğitim kurumlarının açılmasının ardından Bayburt’ta da İbtidâiye, Rüşdiye ve İdâdiye adıyla (bugünkü anlamda ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kurumlarına denk düşen) yeni eğitim kurumlarının kurulmasıyla ortaya çıkan ikili yapıyı ifade etme açısından, kurulan modern okullara ve ders müfredatına da değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bayburt’ta ilmi hayat, medrese ve kütüphaneler, medrese âlimleri


FROM NINETEENTH CENTURY TO PRESENT SCIENTIFIC INSTITUTIONS AND EDUCATION ACTIVITIES IN BAYBURT
 
The study consists of three phases. In the first phase we have mentioned the education activities of the rooted madrasa’s in Bayburt in the historical process and the position of this madrasa’s in the socio-cultural life in the last Ottoman period. The issues we have discussed in the second phase are the Bayburt libraries which were active from beginning the nineteenth century until the second period of the 20.th. century although largely been lost today traces and which also lad the milestones to today’s Provincial Public Library. In the final phase, in the 19th and 20th centuries Bayburt’s famous mudarris (i.e. professor) and the education system are discussed. Furthermore we noted the opening of European educational institutions also in Bayburt in line with the changes in education in the Ottoman Empire during the Tanzimat period in order to express terms of this dual structure, and the modern school curriculum.

Keywords: Scientific life in Bayburt, madrasahs and libraries, madrasa scholars


Detay

İÇERİK