TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 5  Alan: İşletme

Güldane Özkan
ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞE YÖNELİK MÜŞTERİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN ETMENLER: BURSA-NİLÜFER İLÇESİ ÖRNEĞİ
 
Çalışmada, dört toplumsal-demografik değişken (yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir) ile internet kullanıcısı müşterilerin çevrimiçi alışverişe yönelik davranışları arasında ne ölçüde ve nasıl bir ilişki olduğu temel olarak 12 hipotez sınaması aracılığıyla incelenmektedir. “Yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir” toplumsal-demografik değişkenleri birer bağımsız değişken olarak ele alınmış ve çevrimiçi alışveriş sistemini kullanmaya yönelik müşteri davranışları birer bağımlı değişken olarak ele alınan üç alanda sınıflandırılmıştır: (1) genel olarak çevrimiçi alışverişe yönelme davranışı alanı, (2) çevrimiçi alışverişe yönelik yararlık/kolaylık algısı alanı ve (3) çevrimiçi alışverişe yönelik risk algısı alanı. Çalışmanın örneklem grubu, Bursa-Nilüfer İlçesi’nde ikamet eden internet kullanıcıları arasından rastgele ve kartopu örneklem tekniği ile seçilen 287 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılardan nicel araştırma yönteminin anket tekniği ile elde edilen veriler, SPSS programı ile değerlendirilip çalışmanın konusu, amacı, temel sorunu, kavramsal-kuramsal çerçevesi ve hipotez sınamaları kapsamında anlaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, çalışma kapsamında oluşturulan “Bursa-Nilüfer İlçesi’nde Çevrimiçi Alışveriş Davranışını Etkileyen Etmenler Modeli” ile ifade edilmiş ve ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamındaki model ve sonuçlar; Bursa-Nilüfer İlçesi’ndeki müşterilerin çevrimiçi alışverişe yönelik davranışlarını etkileyen etmenler konusunda sanal ortam pazarlarındaki şirketlerin ve müşteri ilişkileri yönetimi alanının sınırlı olarak yararlanabileceği kimi sınırlı sonuçlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Alışveriş Sistemi, Çevrimiçi Alışveriş Davranışı, Yararlık/Kolaylık Algısı, Risk Algısı, Bursa-Nilüfer İlçesi


FACTORS AFFECTING CONSUMER BEHAVIOR TOWARDS ONLINE SHOPPING: CASE OF THE NİLÜFER DISTRICT OF BURSA
 
The study examines through 12 hypothesis tests how and what extent there is a relationship between four socio-demographical variables (age, gender, education, and income) and the behaviours towards online shopping of customers using the internet. Socio-demographical variables of "age, gender, education and income" are taken as independent variables and the consumer behaviours towards using online shopping system as dependent variables. The dependent variables are classified in three areas: (1) the area of general behaviours towards online shopping, (2) the area of perceived usefullness/ease of use towards online shopping and (3) the area of perceived risk towards online shopping. The sample group was composed of 287 participants selected by casual and snowballing sampling technique among the internet users residing in Nilüfer district of Bursa. Empirical data achieved by using questionnaire survey of quantitative method to participants was analyzed by SPSS program and evaluated and interpreted in the scope of study’s subject, purpose, basic problematic, conceptual-theoretical framework and hypothesis testing. The findings was shortly expressed with "Model of Factors Affecting Online Shopping Behaviour in Nilüfer District of Bursa" constructed in the scope of study and then evaluated in detail. The results and model of this study provide some limited results and understanding on the factors affecting online shopping behaviours of consumers residing in Nilüfer district of Bursa, to the firms in online market places and consumer relationship management.

Keywords: Online Shopping System, Online Shopping Behaviour, Perceived Usefulness/Ease of Use, Perceived Risk, Nilüfer District of Bursa


Detay

İÇERİK