TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 4  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Harun AKÇAM, Serkan KÖSE, Hüseyin KARAKAYA
GELENEKSEL HALK İNANÇ VE UYGULAMALARI AÇISINDAN DENİZLİ KALE-DAVAZ ÖRNEĞİ
 
Eski Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde ve benimsemelerinde “Gök Tanrı” inancının yeri büyüktür. Ancak Türkler, İslamiyet’le birlikte eski inanç ve geleneklerini tamamen bırakmamışlardır. Bugün, araştırıcılar Türklerin, Orta Asya’daki bazı inançlarını İslamiyet ile şekillendirerek devam ettirdiklerini kabul etmektedirler. Orta Asya’daki inanç öğeleri, toplumun ortak kültürel belleğinde yaşamaktadır. Günümüz halk inançlarının ve Anadolu’da İslamiyet’le birlikte “veli, eren, dede, baba” olarak adlandırılan şahsiyetlerin temeli İslamiyet öncesi inanç sistemine dayanmaktadır. Bu bildiride, Denizli’nin Kale-Davaz ilçesinde tespit edilen halk inançlarından ve türbeler etrafında oluşan birtakım inanışlardan bahsedilecektir. Çalışmadaki veriler, Kale-Davaz ve köylerinde yapılan derleme çalışmalarından elde edilmiştir. Her inanç unsuru, halkbilgisi kuram ve yöntemlerinden sosyal ve kültürel bağlam göz önünde bulundurularak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kale-Davaz, Halk inancı, türbeler, veli-eren, kültürel bellek, sosyal ve kültürel bağlam.


The Examples Of Traditional Folk Beliefs And Practices in Denizli, Kale-Davaz
 
“Gök Tanrı” religion has a great importance, where accepting and appropriating Islam of Old Turks. But Turks, didn’t give up completely the old beliefs and traditions with the Islam. Today, researchers have accepted that Turks have been continious shaping with Islam some of beliefs in Middle Asia. Elements of belief in the Middle Asia are living in the common cultural memory of society. Today’s the basis of folk beliefs and personalities have been called as “veli, eren, dede, baba” with Islam in Anatolia are based on system of belief pre-Islamic. In this notice, it have been examined that from beliefs of folk and consist of around the tombs in Kale-Davaz town of Denizli. Datas of the study have been obtained from collected works in Kale-Davaz town and its villages. Each element of belief is analyzed by considered social and cultural context from theory and methods of folklore.

Keywords: Kale-Davaz town, Folk beliefs, tombs, veli-eren, cultural memory, social and cultural context.


Detay

İÇERİK